Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

920. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016, stran 2761.

  
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 31. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 izkazuje:
 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.467.349
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.199.433
70
DAVČNI PRIHODKI
1.115.199
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.019.066
703 Davki na premoženje 
60.501
704 Domači davki na blago in storitve 
33.974
706 Drugi davki in prispevki
1.658
71
NEDAVČNI PRIHODKI
84.234
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
59.518
711 Takse in pristojbine 
1.038
712 Denarne kazni 
120
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
19.072
714 Drugi nedavčni prihodki 
4.486
72
KAPITALSKI PRIHODKI
13.076
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
13.076
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
254.840
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
254.840
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.329.234
40
TEKOČI ODHODKI 
405.965
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
150.527
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
22.248
402 Izdatki za blago in storitve 
224.948
403 Plačila domačih obresti 
2.369
409 Rezerve 
5.873
41
TEKOČI TRANSFERI 
646.862
410 Subvencije 
23.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
405.146
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
53.379
413 Drugi tekoči domači transferi 
165.337
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
197.672
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
197.672
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
78.735
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
73.735
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
138.115
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
17.912
55
ODPLAČILA DOLGA 
17.912
550 Odplačila domačega dolga 
17.912
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
120.203
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–17.912
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–138.115
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Sredstva na računih proračuna iz leta 2016 v znesku 608.567,84 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2017-1
Bistrica ob Sotli, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.