Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

N 356/2009 Os-1767/17, Stran 1006
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovi Ulica Staneta Severja 3, 3a in 3b, Maribor, na predlog priglasitelja Gorana Uremovića za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju št. 25 v 5. nadstropju stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor – in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 22. 2. 2017, dne 14. 3. 2017 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5. 1999, sklenjene med Blažon Zdenko in Blažon Francem, oba stan. Ul. Staneta Severja 3, Maribor, kot prodajalcema ter Uremović Goranom, stan. Borštnikova ul. 67, Maribor, kot kupcem, s katero sta prodajalca kot lastnika vsak do ene polovice kupcu prodala stanovanje št. 25 v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Staneta Severja 3, ki stoji na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, v velikosti 69,79 m2, ki še ni vknjiženo v zemljiško knjigo in na katerem sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupca do celote.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2017