Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

971. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2016, stran 2885.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 110. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 20. seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2016.
2. člen 
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2016 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.355.397
Tekoči prihodki (70+71)
5.039.435
70
Davčni prihodki
4.227.621
700 Davki na dohodek in dobiček
3.646.228
703 Davki na premoženje
340.712
704 Domači davki na blago in storitve 
237.240
706 Drugi davki
3.441
71
Nedavčni prihodki
811.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
357.314
711 Takse in pristojbine
4.461
712 Denarne kazni
1.883
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.590
714 Drugi nedavčni prihodki
438.566
72
Kapitalski prihodki
7.081
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
779
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
6.302
73
Prejete donacije
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
Transferni prihodki
1.308.881
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.025.208
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
283.673
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.117.031
40
Tekoči odhodki
2.197.949
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
258.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.814
402 Izdatki za blago in storitve
1.684.273
403 Plačila domačih obresti
44.256
409 Rezerve
172.904
41
Tekoči transferi
2.399.957
410 Subvencije
177.572
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.453.440
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
244.556
413 Drugi tekoči domači transferi
524.389
42
Investicijski odhodki
1.312.870
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.312.870
43
Investicijski transferi
206.255
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
148.729
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
57.526
III.
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
238.366
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženje v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
186.161
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
186.161
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
248.480
55
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
248.480
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
176.047
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–62.319
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–238.366
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. TEKOČEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
274.175
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2017
Puconci, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.