Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 4300-12/2017/9 Ob-2006/17, Stran 916
Javni razpis 
za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017–2019
1. Pravna podlaga:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017), (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju ZJF);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1, z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis;
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 2015–2020 Številka: 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015;
– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), št.: 440-1/2015/32, z dne 9. 5. 2016.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oziroma povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.
Cilji javnega razpisa so:
– doseči vsaj 2000 vključitev v usposabljanja,
– doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,
– pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (KCDM 2.0) v podjetja v obdobju 2017–2019.
4. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo (npr. GIZ, grozd …), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.
Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja:
– gospodarske družbe,
– društva,
– zadruge,
– zavode,
– gospodarske zbornice in
– socialna podjetja.
Upravičeni prijavitelji so tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
V nadaljevanju se za vse upravičence uporablja enoten izraz »podjetje«.
V projektu lahko sodeluje samo en administrativno-finančni partner. V primeru, da jih je več, se lahko stroški uveljavljajo samo za enega.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj oziroma vsak posamezni partner v partnerstvu mora ustrezati naslednjim pogojem:
1. Da je registriran vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES in zaposluje vsaj eno osebo.
2. Prijavitelj ima do zaposlenih poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne druge obveznostih iz naslova plač.
3. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
4. Da prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6. Ima poravnane zapadle obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
7. Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za prijavitelja ali odgovorno osebo prijavitelja).
8. Ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem ali partnerjem v partnerstvu (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na kateri koli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katere koli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča.
9. Ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
10. Ni podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS, št. 5/17).
11. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
12. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a) znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 3 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec št. 3 je del razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje podrobneje predstavljeno v 5.1 točki razpisne dokumentacije.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo partnerstva, ki vključujejo:
– najmanj 15 podjetij, od tega vsaj 7 malih in/ali srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– podjetja, ki so v skladu z evidenco ZZZS, zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis, skupaj zaposlovala vsaj 750 oseb;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu.
Partnerstvo mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 1.000 vključitev v usposabljanja,
– v vlogi načrtovati vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vsakem vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,
– v vlogi načrtovati pridobitev mednarodnih priznanj za nove ali izboljšane produkte.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovno komisijo s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja, po merilih na ravni javnega razpisa, oblikovala predlog največ 2 kompetenčnih centrov, prejemnikov sredstev. Izbrani bosta vlogi, ki bosta po merilih za točkovanje vlog prejeli najmanj 60 točk in ki bosta ocenjeni z največ točkami.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v 6. točki razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev
38
2
Sestava partnerstva
32
3
Ciljne skupine
30
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v 7. točki razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 900.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki PP 160051 Spodbujanje inovativnosti, za leta 2017, 2018 in 2019.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018 in 2019.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2017: 200.000,00 EUR
– leto 2018: 400.000,00 EUR
– leto 2019: 300.000,00 EUR.
Zaprošeni znesek za posamezni projekt je lahko največ 450.000,00 EUR, v skladu z razpoložljivimi sredstvi po tem javnem razpisu.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti izdatkov je od objave JR v Uradni listu RS do 31. 12. 2019.
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z objavo JR v Uradni listu RS, in sicer 14. 4. 2017 in traja do 31. 10. 2019, kar predstavlja zadnji rok za izdajo zahtevka za izplačilo. V izjemnih primerih se obdobje upravičenih stroškov in izdatkov lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja ministrstva.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so pojasnjeni v točki 10. razpisne dokumentacije.
Za partnerstvo podjetij, ki bo izbrano na osnovi tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«. Shema je podrobneje pojasnjena v 10. točki razpisne dokumentacije.
Intenzivnost pomoči je do 100 %. DDV ni upravičen strošek.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v 11. točki razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Če se vloga pošlje po pošti, mora biti poslana priporočeno. Kot pravočasno prispele vloge se upošteva oddajo do 23:59 ure, na dan roka. Vloge so lahko oddane tudi osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan v poslovnem času ministrstva, najkasneje do roka za oddajo vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na JR KOC za dizajn management« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva, in sicer dne 25. 5. 2017 ob 13. uri. Morebitne druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je osem dni.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Postopek in način izbora je naveden v 12. točki razpisne dokumentacije.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni, od prejema poziva na podpis pogodbe, na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov natalija.medica(at)gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo