Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba), stran 2901.

  
Občinski svet Občine Tržič je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št, 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) na 1. izredni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba) 
1. člen
(predmet spremembe) 
S tem odlokom se sprejmejo 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za Občino Tržič (Uradni list RS, št. 35/16, 74/16). Spremembe in dopolnitve so prikazane v tekstualnem in grafičnem delu OPN.
2. člen 
(obseg spremembe) 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na razširitev stavbnega zemljišča za potrebe dopolnilne dejavnosti ekološke kmetije v Kovorju. Oblikuje se nova enota urejanja prostora z oznako KOV 12.
3. člen 
(območje namenske rabe) 
V 42. členu OPN se v točki (4) Preglednica EUP za vrstico KOV 11 doda nova vrstica:
KOV 12
KOV 12
Kovor- 
kmetija Šlibar- kamp
BT
4. člen 
(posebni prostorski izvedbeni pogoji) 
V 118. členu OPN se na koncu tabele doda:
KOV 12 
Kovor- 
kmetija Šlibar
BT
1)  Na območju za turizem je dovoljena postavitev lesenih objektov na točkovnih temeljih za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na površinah ki jih tlorisno ne zasedajo objekti s pripadajočo infrastrukturo se še naprej opravlja kmetijska dejavnost. 
2) Dopustna je nastanitvena dejavnost. 
3) Objekti so lahko pritlični, podolgovat tloris z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali več. 
Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. Strešna kritina je sive barve, lahko je tudi naravni les.
4) Varstveni pogoji: 
– Osvetljevanje območja in objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Površine, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljuje.
– Za osvetljevanje se lahko uporabljajo svetila z nizko svetilnostjo, ki ne oddaja UV spektra, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.
– Med 23. in 5. uro naj se zmanjša osvetljenost površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.
– Ohranjajo se drevesa visokodebelnega sadovnjaka, v primeru zasaditve novih se uporabi stare avtohtone vrste.
– Pri zasaditvah drugih vrst rastlin se priporoča avtohtone vrste rastlin. Prepovedan je vnos tujerodnih invazivnih vrst rastlin.
5. člen 
(grafični del) 
Spremembe in dopolnitve OPN so v grafiki izvedbenega dela prikazane na listu št. 26 (D 26-36 Radovljica 36).
6. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0007/2016
Tržič, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.