Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

990. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (OPPN) po skrajšanem postopku, stran 2906.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02), ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (OPPN) po skrajšanem postopku 
1. člen 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 po skrajšanem postopku.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
Odlok o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (Uradni list RS, št. 98/01) je bil sprejet leta 2001. Vse do danes se Odlok o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 ni realiziral.
Investitor želi na območju, ki se ureja z ureditvenim načrtom, postaviti objekt obrtno-storitvene dejavnosti (objekt za tehnične preglede), vendar je pri pridobivanju gradbenega dovoljenja naletel na oviro, ki bi jo bilo, s sprejetjem dopolnilnega člena o tolerancah in z manjšimi spremembami in dopolnitvami 8. in 10. člena odloka, moč odpraviti.
Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Laško bi na območju ureditev in za svoje delovanje potrebovala nadkrite parkirne površine, ki bi jih lahko s spremembami in dopolnitvami tudi realizirala.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda lokalne skupnosti Občine Laško.
Pravna podlaga:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02).
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, NPB1, 39/06 – UPB1, NPB2, 49/06 – ZMetD, NPB3, 66/06 – odl. US, NPB4, 33/07 – ZPNačrt, NPB5, 57/08 – ZFO-1A, NPB6, 70/08, NPB7, 108/09, NPB8, 108/09 – ZPNačrt-A, NPB9, 48/12, NPB10, 57/12, NPB11, 92/13, NPB12, 56/15, NPB13, 102/15 in NPB14), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na vzhodu; odsek lokalne ceste LC 200191 (Laško–Šmihel–Kuretno–Udmat);
– na zahodu; avtomehanična delavnica in stanovanjska hiša Rimska cesta 8a;
– na severu; poslovni objekt Komunale Laško s pripadajočim parkiriščem;
– na jugu; dovozna pot do stanovanjskih hiš Rimska cesta 8b in 8c;
Zemljišča:
k.o. Šmihel:
435, 436/1, 431/3 in 452/4.
4. člen 
(predmet in programska izhodišča ter vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo) 
Priprava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Postopek se bo zaradi manjšega obsega predvidenih sprememb vodil po skrajšanem postopku v skladu z 61.a členom ZPNačrt, zato so roki za podajanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter za potek javne razgrnitve skrajšani na 15 dni.
V spremembah in dopolnitvah je predviden sprejem dodatnega člena o tolerancah ter manjši popravki v 8. in 10. členu odloka, s katerim se bo omogočila realizacija za potrebe tehničnega servisa in površin za potrebe delovanja komunalnega podjetja.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Objava sklepa o začetku priprave OPPN;
2. Izdelava osnutka OPPN;
3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in javna obravnava – 15 dni;
4. Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave;
5. Priprava predloga OPPN;
6. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog OPPN za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško;
7. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Zaradi konkretizacije že dopustnih toleranc veljavnega odloka se ne spreminja vsebinski koncept odloka in njegove zasnove ter se ne poslabšuje prostorskih in okoljskih razmer.
Sprememba in dopolnitev se nanaša samo na manjšo spremembo toleranc in izvedbenih pogojev, s katerimi se opredeljuje racionalnejša in trajnejša raba prostora, zato se v skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OPPN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
7. člen 
(obveznosti financiranja odloka) 
Pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 financira Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-1/2017
Laško, dne 13. aprila 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.