Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

925. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice, stran 2764.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), ob upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 27. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice
1. člen 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage ter merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09 (Uradni list RS, št. 43/16; v nadaljevanju: OPPN Artiče jug).
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. S programom opremljanja se določi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati.
2. Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Gre za plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Obračunska parcela je definirana v odloku, navedenem v 11. točki tega člena.
5. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo za posamezno infrastrukturo bremenili določljive zavezance.
6. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
7. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor predvidenega oziroma lastnik obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
8. Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeno inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist.
9. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
10. Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
11. Občinski odlok o programu opremljanja je Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15 in 13/16).
3. člen 
(1) Skladno s prostorskim aktom je na območju OPPN Artiče jug komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi, rekonstruirati ali je že obstoječa, in sicer:
– obstoječe cestno omrežje, ki je v upravljanju občine,
– nova povezovalna dostopna cesta, predvidena z OPPN Artiče Jug (v nadaljevanju: povezovalna cesta),
– vaško vodovodno omrežje, ki ni v upravljanju občine,
– kanalizacijski sistem, ki še ni zgrajen, a je glede na Občinski operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (novelacija) (št. proj. 058/14, Aeiforia, Darko Drašler s.p., Ljubljana, november 2015) predviden,
– zagotovljen odvoz odpadkov, ki je v pristojnosti občine,
– elektroenergetsko omrežje, kot je prikazano v OPPN Artiče J.
(2) Predmet odmere komunalnega prispevka je obstoječe cestno omrežje, ki je v upravljanju občine ter objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki.
(3) Predvidena povezovalna cesta ni vključena v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna, zato je zanjo potrebno skleniti pogodbo o opremljanju med občino in zunanjim investitorjem. Prav tako nista predmet tega odloka priključevanje na vaško vodovodno omrežje in na kanalizacijsko omrežje, katerega izvedba časovno še ni zagotovljena.
(4) V kolikor se katera komunalna oprema ali javna gospodarska infrastruktura iz prejšnjega odstavka tega člena izgradi in/ali preide v upravljanje občine, postane tudi to omrežje predmet odmere komunalnega prispevka.
(5) Način opremljanja stavbnih zemljišč z elektroenergetskim omrežjem zavezanec zagotovi v dogovoru z upravljavcem omrežja.
4. člen 
(1) Območje OPPN Artiče jug predstavlja eno obračunsko območje.
(2) Na območju OPPN se odmeri komunalni prispevek za:
– priključevanje na obstoječe primarno in sekundarno občinsko cestno omrežje,
– priključevanje na primarno in sekundarno javno kanalizacijsko omrežje, ko bo to zgrajeno,
– priključevanje na primarno in sekundarno javno vodovodno omrežje, ko bo to v upravljanju občine,
– objekte za ravnanje s komunalnimi odpadki.
(3) Komunalni prispevek se odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
(4) Stroški priključevanja in izvedba hišnega priključka na gospodarsko javno ali ne-javno infrastrukturo, niso predmet odmere komunalnega prispevka po tem odloku.
5. člen 
(1) Komunalni prispevek se odmeri v skladu z občinskim odlokom o programu opremljanja, navedenem v 11. točki 2. člena tega odloka.
(2) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka zagotovijo izgradnjo nove potrebne gospodarske javne infrastrukture in potrebna zemljišča, zato ta strošek ni predmet odmere komunalnega prispevka.
6. člen 
Obračunski stroški se po tem odloku nanašajo na obstoječo komunalno opremo in gospodarsko javno infrastrukturo, ki je v upravljanju občine in ne vključujejo stroškov, povezanih z gradnjo nove komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture, zato so obračunski stroški enaki skupnim stroškom. Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka.
7. člen 
(1) Vsaka parcela objekta mora imeti dostop na javno cesto, razen parcele objekta označene v OPPN z oznako »GP21«, ki ima dostop preko zasebne ceste.
(2) Obvezna je tudi priključitev na drugo in javno gospodarsko infrastrukturo, ko bo ta zagotovljena.
8. člen 
Kadar parcela objekta ni komunalno opremljena, mora investitor z občino skleniti pogodbo o opremljanju. V pogodbi se opredeli obseg, faznost, način ter terminski plan izgradnje manjkajoče komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture. S financiranjem izgradnje le te, se del komunalnega prispevka poračuna v naravi, preostali del pa se poravna na podlagi izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, kar se lahko določi v pogodbi o opremljanju.
9. člen 
(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo v obsegu obstoječe in v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne opreme in druge javne gospodarske infrastrukture.
(2) Gradnjo priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo zagotavlja zavezanec.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2014
Brežice, dne 27. marca 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.