Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

935. Odlok o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 2767.

  
Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 24/16) na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
1. člen 
(1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 14.
(2) Izvede se širitev stavbnega zemljišča na enoti KE 06/A 212 na parcelah št. 318/5 (del), št. 318/6 (del) in št. 318/7 (del), vse k.o. 2345 Zakriž.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-6
Cerkno, dne 6. aprila 2017
 
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.