Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 4300-2/2016-4 Ob-2007/17, Stran 919
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 
1. Pravna podlaga: na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljevanju: ZJF), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015), Sheme pomoči po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015 z dne 14. 5. 2015, Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Slovenija je prepoznala trajnostni razvoj kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.
V letu 2015 smo v Sloveniji vzpostavili Zeleno shemo Slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program, certifikacijska shema in znak za destinacije in ponudnike namestitev. Komuniciramo jo z znamko Slovenia Green. Znamka promovira zeleno delovanje turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki pridobijo znak Slovenia Green Accommodation. Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že pridobljenega mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka, ki so predmet tega javnega razpisa in ki so navedeni v nadaljevanju.
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. (Več informacij na: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma, in Razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.)
Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in je registriran za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300.
2. Prijavitelj ima poravnane zapadle obveznosti do države, pri čemer ni potrebno, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bil/a obsojen/a zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za prijavitelja ali odgovorno osebo).
4. Ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G in 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
7. Prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 63/16 – ZD-C).
8. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
10. Dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14 in 68/16 – ZPPDFT-1) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a) znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24). (opomba: v primeru DP, preverljivo v AJPES, GVIN)
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
12. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
13. Prijavitelj ima do zaposlenih poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne druge obveznostih iz naslova plač.
14. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec Obrazec št. 2 je del RD.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 5 in obrazcu 2.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Nastanitveni objekti, ki so pridobil okoljski znak za turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev okoljskega znaka za turistične nastanitve, ki je naveden v tem razpisu.
2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski znak.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek in način izbora je podrobno naveden v razpisni dokumentaciji, točka 6
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
 
MERILO
točke
Največje št. točk pri posameznem sklopu in podsklopu
I.
Uresničevanje nacionalnih ciljev
10
II.
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
10
III.
Kvaliteta projekta
30
IV.
Tržni potencial projekta
30
V. 
Širši družbeni vpliv
10
VI. 
Regionalni kriterij
7
 
Skupaj 
97
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta.
V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu vezanem na regionalni kriterij.
Skupno število možnih točk je 97.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki 4 Razpisne dokumentacije.
6.2. Postopek izbora
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili. Vloge, ki bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlagane ministru v odobritev sofinanciranja, medtem ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo predvidoma izdani v roku 90 dni od dne odpiranja vloge. Pritožba na sklep ni mogoča, v kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko pa sproži upravni spor.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago kot sledi: 49.000,00 EUR v letu 2017 in 49.000,00 EUR v letu 2018.
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2017 in 2018.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210 (Trženje in razvoj turizma).
Izpolnitev obveznosti ministrstva je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva v posameznih proračunskih letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na ta razpis, lahko ministrstvo zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi razpis ter sklepe o dodelitvi sredstev.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letih 2017 in 2018.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2016.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2016 do 30. 8. 2018.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka,
b) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.
Vsi ostali stroški so neupravičeni.
9.2. Intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt in znak oziroma 100 % upravičenih stroškov.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017.
V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.
V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva (http://www.mgrt.gov.si/).
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 5 in v obrazcu št. 12.
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (po pošti ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis okoljski znak« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja, in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem. Do izteka roka za prijave mora biti vloga posredovana tudi na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
V primeru neskladja med pisno vlogo in vlogo, posredovano po elektronski pošti, se upošteva vsebina pisne vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – naslov javnega razpisa«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dva dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po roku za zadnje odpiranje, se s sklepom zavržejo. Prijavitelja bo o tem ministrstvo pisno obvestilo.
Neustrezno označene vloge se s sklepom zavržejo.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji, točka 6.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo predvidoma izdani v roku 90 dni od dne odpiranja vloge.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji, točka 10.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
14. Dodatne informacije
Dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prosilca, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo