Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje, stran 2789.

  
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), 7. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/13, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen 
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
6. člen 
Upravičenec do sredstev na podlagi tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
– obratovanje MKČN upravičenec dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka,
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode,
– upravičenec mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo zgradila MKČN,
– stanovanjski objekt, za katerega bo zgrajena MKČN, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec predložiti potrdilo, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami) uporabno dovoljenje po samem zakonu,
– MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije,
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017-631
Kočevje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.