Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 201-2/2017 Ob-1956/17, Stran 994
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, popravki in dopolnitvami), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in dopolnitvami) odreja oklic
javne dražbe 
Javna dražba bo na Univerzi v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, dne 5. 5. 2017 ob 10. uri, v Sejni sobi v IV. nadstropju.
Št. kosov
Predmet prodaje
Izklicna cena v EUR
brez DDV
1
Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem Varian 1200L – integriran LC/MS/MS sistem s sestavnimi deli:
4.275,00
– binarna črpalka (2 X solvent dellivery module Prostar 210)
– avtomatski vzorčevalnik Prostar 420
– termostat za kolone Prostar 510
– UV detektor z nizom diod (PDA) Prostar 330
– masni spektrometer tipa trojni kvadrupol Varian 1200L
– 2 X oljna vakuumska črpalka Varian DS 602
– generator dušika Domnic Hunter G64800E
– zračni kompresor Jun Air OF 302 25M
– PC Dell Optiplex 755 (Core 2 Duo, Win XP, 17˝ LCD monitor, HP color 3500 Laserjet printer
Letnica izdelave/montaže je 2004. Aparatura je v okvari in ne obratuje ter ni vzdrževana in servisirana. Glavna težava je v okvari kompresorja/generatorja dušika in posledične dolge ne-uporabe sistema. UV detektor se ne poveže več s PC-jem.
Karakteristike masnega spektrometra:
Dva API vmesnika: ESI in APCI
Območje merjenja m/z: 10-1500
Natančnost merjenja mase (resolucija): 0,7 Da, stabilnost: ±0,1 Da/24 ur.
Hitrost skeniranja: 500-6000 Da/s
Na doseženo prodajno ceno prodajalec obračuna DDV po veljavni zakonodaji.
Najnižji znesek višanja je 25,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.
Ogled premičnine je možen na naslovu UL FFA, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo doc. dr. Jurij Trontelj na elektronskem naslovu jurij.trontelj@ffa.uni-lj.si ali tel. 01/47-69-547.
Ponudnik mora pred pričetkom javne dražbe do vključno 28. 4. 2017 vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene premičnine. Varščina se vplača na podračun pri UJP: 0110 0603 0708 089.
Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.
Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena najpozneje v 5 dneh po zaključku dražbe. Kupcu, ki ne plača kupnine, se varščina ne vrne.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Kupec bo takoj po končani javni dražbi pozvan, da v roku 10 dni sklene kupoprodajno pogodbo.
Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun pri UJP: 0110 0603 0708 089, najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupljeno premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti v petih dneh po plačilu kupnine.
Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo