Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

982. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 2899.

  
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 21. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice:
v EUR/efektivno uro
Cena storitve
Subvencija občine
Cena za uporabnika
Delavnik
19,40
11,20
8,20
Nedelja 
23,56
13,60
9,96
Državni prazniki 
24,40
14,09
10,31
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice št. 122-0007/2016-3 z dne 20. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/16).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.
Št. 122-0006/2017-7
Šmarjeta, dne 5. aprila 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.