Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

945. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016, stran 2779.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 izkazuje:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK.
ZAKLJUČNI RAČUN 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.053.245,43
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.139.874,20
70
DAVČNI PRIHODKI 
10.296.394,02
700 Davki na dohodek in dobiček
8.808.424,00
703 Davki na premoženje
1.137.985,97
704 Domači davki na blago in storitve
300.948,41
706 Drugi davki
49.035,64
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.843.480,18
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.089.287,97
711 Takse in pristojbine
16.637,55
712 Globe in denarne kazni
31.302,63
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
100.824,74
714 Drugi nedavčni prihodki
605.427,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
144.344,72
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.350,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
141.994,72
73
PREJETE DONACIJE
30,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
30,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
768.996,51
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
760.904,51
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
8.092,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.858.246,63
40
TEKOČI ODHODKI 
2.776.773,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
600.536,75
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
90.280,11
402 Izdatki za blago in storitve
2.065.956,64
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.896.649,27
410 Subvencije
58.412,70
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.244.837,90
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
551.996,88
413 Drugi tekoči domači transferi
1.041.401,79
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.988.813,59
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.988.813,59
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
196.010,27
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
173.882,05
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.128,22
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.194.998,80
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
70.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
70.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
70.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
70.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
285.127,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
285.127,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.550.125,80
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
285.127,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.194.998,80
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.650.906,97
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2017-1
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.