Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

947. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016, stran 2782.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 21. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kobarid za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. Konto, podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni 
račun 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.157.196
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.429.730
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
2.922.579
700
Davek na dohodek in dobiček
2.561.888
703
Davek na premoženje
164.949
704
Domači davki na blago in storitve
192.050
706
Drugi davki
3.692
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
507.151
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
359.101
711
Takse in pristojbine
4.785
712
Globe in druge denarne kazni
16.938
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.142
714
Drugi nedavčni prihodki
89.185
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
41.559
720
Prihodki od prodaje stavb in prostorov
8.280
722
Prihodki od prodaje zemljišč
33.279
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.200
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
684.707
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
585.369
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
99.338
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.357.486
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
1.276.803
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
369.930
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
54.902
402
Izdatki za blago in storitve
819.827
403
Plačila domačih obresti
2.275
409
Rezerve
29.869
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.859.407
410
Subvencije
30.638
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.021.613
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
153.602
413
Drugi tekoči domači transferi
653.554
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.117.206
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.117.206
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
104.070
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
66.383
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
37.687
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–200.290
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
242.499
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
61.763
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)–(II.-V.-VIII.)
–19.554
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
180.736
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
100.249
3. člen 
Vsi presežki odhodkov nad prihodki v višini 19.554 EUR se prenesejo v proračun za leto 2017 in so njegov sestavni del.
4. člen 
Presežek rezervnega sklada v višini 34.590 EUR se prenese v proračun za leto 2017.
5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.