Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

986. Sklep o ugotovitvi javne koristi za širitev športnega parka Križe, stran 2902.

  
Na podlagi četrtega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 1. izredni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za širitev športnega parka Križe 
1. 
Ugotovi se, da je širitev športnega parka Križe z gradnjo nogometnega igrišča na območju EUP KRŽ 10 (Križe – šola), na nepremičninah parc. št. 281/38, 281/37, 281/1, 281/56, 281/52, 273/2, del 281/55, del 866/3 in del 856, vse k.o. 2147 Križe, v javno korist.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-79/2014/20(206)
Tržič, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.