Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1984/17, Stran 926
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis 
Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga je Vlada RS sprejela dne 13. 12. 2016, sklep Vlade RS št. 47602-26/2016/3,
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015,
– pogodbe št.: C2130-17R570001 o izvedbi javnega razpisa »Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa«, z dne 9. 3. 2017 (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za: »Javni razpis za spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)«, z dne 13. 4. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi rast MSP na področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme1 in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo2.
1 Tržni podjem je sinonim za poslovno aktivnost in je rezultat delovanja treh gonilnih sil (podjetnika, podjetniške priložnosti in uporabljenih resursov).
2 Prehod v krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, ki je »povečanje dodane vrednosti MSP«.
Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in
– rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan specifični kazalnik rezultata »število hitrorastočih podjetij.«
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 podjetij oziroma projektov, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
2.3 Regija izvajanja
Regiji izvajanja sofinanciranih operacij po predmetnem javnem razpisu sta kohezijska regija vzhodna Slovenija in kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (kohezijska regija vzhodna Slovenija oziroma kohezijska regija zahodna Slovenija), kjer bodo izvajali operacije v celoti (kjer ima prijavitelj sedež in kjer se bo izvajala aktivnost operacije v celoti). Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. Razdelitev slovenskih občin po kohezijskih regijah je razvidna iz: http://www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeliti, v kateri od obeh regij (kohezijska regija vzhodna Slovenija ali kohezijska regija zahodna Slovenija) se bo v celoti izvajala aktivnost.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel vlagatelj v vlogi, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun (v nadaljevanju TRR) do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), glavno registrirano dejavnost:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva,
ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o odobritvi vloge, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o odobritvi vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– vlagatelj ima poravnane zapadle obveznosti do države, pri čemer ni potrebno, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– vlagatelj ima do zaposlenih poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne druge obveznosti iz naslova plač,
– vlagatelj ima poravnane finančne in poslovne obveznosti do Sklada,
– vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojen/a zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za vlagatelja ali odgovorno osebo vlagatelja),
– ne teče pravda med Skladom in/ali ministrstvom ter vlagateljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada ali ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– vlagatelj skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013 ne opravlja dejavnosti na naslednjih področjih (ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje):
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah,
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev vlagatelja, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Komisija lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev.
4.2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost v obdobju od 2017 do vključno 2020,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2018,
– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
– produkt projekta mora prispevati k izboljšanju snovne in energetske učinkovitosti,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– v primeru, da je predmet operacije proizvodnja izdelkov iz lesa, mora delež lesa ali lesnih tvoriv v izdelku znašati vsaj 50 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo izdelka,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za dodelitev sredstev (v nadaljevanju Komisija).
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge Komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa Komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Največje 
št. točk
1. povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi
5
2. inovativnost
15
3. povečanje števila zaposlenih
od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017
15
4. reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju
10
5. strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja
15
6. uporaba lesnih sort
5
7. dodana vrednost produkta
10
8. vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov nevarnih snovi
5
9. vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin
5
10. vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov
5
11. sedež podjetja na območju Triglavskega narodnega parka ali problemskem območju
10
Skupaj: 
100
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 točk ali več. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Merilo sedeža podjetja na območju Triglavskega narodnega parka ali na problemskem območju se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, tj. 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim točkam.
V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 točk ali več, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato pri merilu reference in zaposlenost lastnikov podjetja, nato pri merilu strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja, nato pri merilu uporaba lesnih sort, nato pri merilu dodana vrednost storitev/izdelka produkta, nato pri merilu povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, nato pri merilu povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi, nato pri merilu vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov nevarnih snovi, nato pri merilu vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin, nato pri merilu vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov in nazadnje pri merilu sedež podjetja v Triglavskem narodnem parku oziroma problemskem območju.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi vloge oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do sofinanciranja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev sofinanciranja (subvencij) po tem razpisu znaša največ 400.000,00 EUR.
Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo do 275.184,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 124.816,00 EUR. Sredstva sofinanciranja niso prenosljiva med kohezijskimi regijami. Del sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog.
Sredstva sofinanciranja bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije za leto 2017 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:
Proračunska postavka
Regija
 %
Leto 2017
(v EUR)
160057 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU
Vzhod
68,80
275.184,00
160058 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU
Zahod
31,20
124.816,00
SKUPAJ: 
100
400.000,00
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev sofinanciranja se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000,00 EUR. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 9.333,33 EUR za upravičence iz kohezijske regije vzhodna Slovenija in 10.000,00 EUR za upravičence iz kohezijske regije zahodna Slovenija. Upravičenci iz kohezijske regije vzhodna Slovenija morajo zagotoviti najmanj 25 % lastnih sredstev, upravičenci iz kohezijske regije zahodna Slovenija pa najmanj 30 % lastnih sredstev za sofinanciranje operacije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah lastnih virov
Sredstva se delijo na delež lastnih virov upravičenca ter namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj po ključu:
Kohezijska regija
Delež lastnih virov vlagatelja/upravičenca
Delež namenskih sredstev EU, Evropski sklad za regionalni razvoj
Vzhodna Slovenija
najmanj 25 %
največ 75 %
Zahodna Slovenija
najmanj 30 %
največ 70 %
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017. Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017. Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Sklad bo sofinanciral operacijo upravičenca, glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov. Upravičenost do izplačila sredstev sofinanciranja upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek sredstev sofinanciranja je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo najkasneje do 7. 11. 2017.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec zahtevka je v poglavju VI. razpisne dokumentacije.
9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (tj. vlagatelj), mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe 1407/2013/EU se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008). Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2017 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
– posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.
V kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna konstrukcija naložbe zaprta.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
10.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 75 % upravičenih stroškov operacije za upravičence s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in do 70 % za upravičence s sedežem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Upravičenci s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija morajo zagotoviti najmanj 25 % lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije, upravičenci s sedežem v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa najmanj 30 % lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v državni proračun RS.
10.3 Način financiranja
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
10.3.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških.
10.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za produkt P2L (Ministrstvo, marec 2017). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,52 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
10.3.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na projekt
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 16. 5. 2017.
11.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Natisnjen in izpolnjen prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko3 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi.
3 Če podjetje ne posluje s štampiljko, mora to navesti.
2. Predstavitveni načrt4 (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je objavljen javni razpis. Predstavitveni načrt zajema analizo poslovanja za leto 2016 (če je podjetje v letu 2016 že poslovalo) ter prihodnje poslovanje, najmanj vključno z letom 2020.
4 Na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripomočkov za izdelavo predstavitvenega načrta.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
11.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Vloge je potrebno predložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – P2L/17« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se vlagatelje pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Postopek in način izbora so navedena v točki 5.2.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem pozitiven sklep o odobritvi vloge, sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni strani www.eu-skladi.si. Zoper sklep o odobritvi vloge, zavrženju, neodobritvi oziroma zavrnitvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi vloge ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne podpiše, sklep o odobritvi vloge pa se razveljavi.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o odobritvi vloge pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih Komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
21. 1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega5 za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
5 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
21. 2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenost do izplačila sredstev sofinanciranja upravičenci dokazujejo tudi z dokazili o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Cilji podjetja so razdeljeni v dve skupini, in sicer:
– zaposlitveni cilj: realizacija napovedanega števila zaposlenih do 31. 10. 2017,
– izvedbeni cilj zagona poslovanja podjetja, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo (izvedba vlaganja, uvedba produkta (izvajanje storitev/proizvodnje izdelkov oziroma uvedba novega procesa)).
Sklad bo pred izplačilom sredstev sofinanciranja preverjal izpolnjevanje napovedanih ciljev. Če upravičenec ne realizira napovedanega povečanja števila zaposlenih do 31. 10. 2017 ni upravičen do izplačila sredstev sofinanciranja. Prav tako upravičenec ni upravičen do izplačila sredstev sofinanciranja, v kolikor niso doseženi izvedbeni cilji zagona poslovanja podjetja, kot je bilo načrtovano z vlogo.
Sredstva sofinanciranja so izplačana na podlagi v celoti doseženih ciljev operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora po prejemu sredstev sofinanciranja število zaposlenih ohraniti še najmanj do 31. 12. 2020. Če upravičenec ne bo izpolnjeval navedenega cilja, bo moral vrniti vrednost prejetih sredstev po tem razpisu sorazmerno, glede na čas ohranitve zaposlitev, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. V zvezi z ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih so dovoljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za skupno največ 45 koledarskih dni v obdobju od 1. 11. 2017 do konca spremljanja operacije, tj. do 31. 12. 2020.
Upravičenec mora ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja na problemskem območju še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja.
Sklad bo po preteku 3 let po izplačilu sredstev sofinanciranja preveril doseganje zastavljenih ciljev operacije. Če upravičenec ne bo izpolnjeval katerega od navedenih ciljev, bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na dosežene cilje, ki so bili načrtovani v vlogi tako, da se znižajo, lahko Sklad zniža znesek sofinanciranja ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
26. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila, II. besedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev, IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, V. vzorec pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za izplačilo z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
27. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo