Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 170009/2017/2 Ob-1954/17, Stran 940
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15. 12. 2016, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).
8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
Vloga prijavitelja mora biti oddana pravočasno in mora zajemati koordinacijo vseh interesnih programov športa otrok in mladine, iz druge točke razpisa.
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje),
– enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Prijavitelj mora v vlogi imenovati koordinatorje, ki bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno.
V primeru, da je ista oseba imenovana za vodjo in/ali koordinatorja v dveh ali več vlogah, se vloge vseh teh prijaviteljev ne ovrednotijo pač pa s sklepom zavrnejo.
4. Javni razpis obsega naslednjo dokumentacijo
Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 2017/2018.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora vsebovati;
– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7 ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel več dopolnjevati.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8 ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel več dopolnjevati.
– Parafirano pogodbo za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018.
5. Merila za izbor
V primeru oddanih dveh ali več vlog, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje ter kandidirajo za koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v istem področnem centru, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo prejela višje število točk na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega centra.
merilo
opis merila
kriterij
točke
1
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov športa otrok in mladine in/ali dodatni podobnih programov (razpisni obrazec 8)
Izvajanje koordinacije ŠOM 2016/17*
NE 0
DA 10
Ostali dodatni podobnih programi
NE 0
DA 10
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
Opredeljene naloge in cilji
NE 0
DA 20
Finančni načrt
NE 0
DA 10
3
Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti (razpisni obrazec 7)
Soglasje h koordinaciji
NE 0
DA 20
* Vodja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2016/2017 na podlagi pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.
merilo
opis merila
kriterij
točke
1
Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem programu na področju izvajanja programov športa otrok 
in mladine in/ali dodatni podobnih programov
(razpisni obrazec 8)
Izvajanje koordinacije ŠOM 2016/17*
NE 0
DA 10
Ostali dodatni podobnih programi
NE 0
DA 10
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)
Opredeljene naloge in cilji
NE 0
DA 20
Finančni načrt
NE 0
DA 10
* Koordinator že vodi PC in/ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2016/2017 na podlagi pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Pojasnilo h kriteriju »Soglasje h koordinaciji« 3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga prijavitelja je ovrednotena z 20 točkami ne glede na število priloženih soglasji lokalnih skupnosti (občin) h koordinaciji (razpisni obrazec 7).
V kolikor sta dve ali več vlog, ki si konkurirajo za koordinacijo istega področnega centra, ovrednotene z enakim številom točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, ki ima v vlogi priloženih večje število soglasji lokalnih skupnosti (občin), ki sestavljajo področni center. V kolikor imata dve ali več vlog priloženo soglasje iste lokalne skupnosti (občine) se priloženo soglasje lokalne skupnosti pri nobeni vlogi ne upošteva. Katere občine spadajo v posamezni poročni center je razvidno iz 2. točke javnega razpisa.
V kolikor se za koordinacijo področnega centra prijavi le eden prijavitelj, je njegova vloga popolna in izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, vloge ni potrebno ovrednotiti.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za koordinacijo področnega centra, je 320.
6. Višina sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018, po področnih centrih
Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine.
Sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo na naslednji način:
Področni centri
Znesek (EUR)* izplačljiv ob predložitvi letnih delovnih načrtov PC za vsak program posebej
Znesek (EUR)* izplačljiv po oddaji zaključnega poročila
Skupaj znesek na posamezni PC
1
Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Gorenjska, Dolenjska
1.150,00
2.680,00
3.830,00
2
Goriška, Podravje, Obala, Posavje, Notranjska
1.050,00
2.460,00
3.510,00
3
Grosuplje, Domžale, Koroška, Velenje, Zasavje
990,00
2.290,00
3.280,00
* Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 po posameznem področnem centru.
7. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.
8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom iz šeste točke razpisa.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (priloga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018, skladno s 6. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 5. 5. 2017. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti do 12. ure (s priporočeno pošiljko) ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2017/18«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
11. Datum odpiranja vlog: za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 8. 5. 2017. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo strokovna komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi vloge roku 5 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo. Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, določenih v besedilu razpisa na dan oddaje vloge. Na podlagi meril bodo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, razdeljena razpisana sredstva, kot je opredeljeno v 6. točki javnega razpisa.
12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-91, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog. Oddana vloga prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica