Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

972. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016, stran 2886.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – UPB4 – pop., 101/13 – dop., 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 16. redni seji dne 28. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 z naslednjo vsebino:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.013.137,50
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.584.643,40
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.434.684,04
700
Davki na dohodek in dobiček
309.465,00
703
Davki na premoženje
70.621,84
704
Domači davki na blago in storitve
47.039,27
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
149.959,36
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
121.869,74
711
Takse in pristojbine
1.967,32
712
Denarne kazni 
1.841,74
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.613,32
714
Drugi nedavčni prihodki
21.667,24
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
12.851,95
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
12.851,95
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
415.642,15
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
351.859,19
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
63.772,96
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.812.858,79
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
726.515,90
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.226,74
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.441,25
402
Izdatki za blago in storitve 
523.133,59
403
Plačila domačih obresti
7.291,96
409
Rezerve
21.422,36
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
711.791,44
410
Subvencije
54.350,50
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
401.982,37
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
63.547,53
413
Drugi tekoči domači transferi 
191.911,04
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
343.868,61
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
343.868,61
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
30.682,84
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
16.482,61
432
Investicijski transferi 
14.200,23
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
200.278,71
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
30.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
30.000,00
500
Domače zadolževanje
30.000,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
137.576,31
55
ODPLAČILA DOLGA
137.576,31
550
Odplačila domačega dolga 
137.576,31
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
92.702,40
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.576,31
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–200.278,71
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
 
 
splošni sklad za drugo
18.236,89
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-1
Rečica ob Savinji, dne 28. marca 2017
 
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.