Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

977. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016, stran 2892.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 15. seji dne 11. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Straža za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2016.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016 obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki
3.360.462 EUR
II. 
Skupaj odhodki
3.095.934 EUR
III. 
Proračunski presežek
264.527 EUR
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0 EUR
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0 EUR
VI. 
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
0 EUR
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje
0 EUR
VIII. 
Odplačilo dolga
40.000 EUR
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računu
224.527 EUR
X. 
Neto zadolževanje
–40.000 EUR
XI. 
Neto financiranje
–264.527 EUR
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
348.788 EUR
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2017
Straža, dne 20. marca 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.