Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

922. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016, stran 2762.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 18. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bovec za leto 2016 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2016 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.184.984,61
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.002.922,07
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.072.073,52
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.373.212,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
302.265,17
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
378.967,44
706
DRUGI DAVKI
17.628,91
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
930.848,55
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
685.867,19
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.371,00
712
DENARNE KAZNI
7.234,49
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
199.340,48
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
33.035,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
92.919,18
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
9.710,11
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
83.209,07
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.380,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.380,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.722.788,74
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.698.951,89
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
23.836,85
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
364.974,62
787
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
364.974,62
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.261.900,99
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.517.978,99
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
497.263,07
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
75.533,07
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
915.555,23
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
27.227,62
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.698.175,80
410
SUBVENCIJE
40.058,87
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
573.556,55
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
158.763,66
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
925.796,72
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.793.529,36
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.793.529,36
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
252.216,84
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
197.878,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
54.338,84
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–76.916,38
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
25.640
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
24.140,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.500,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
25.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
491.178,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
491.178,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
640.693,24
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
640.693,24
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–200.791,62
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–149.515,24
XI.
NETO FINANCIRANJE
76.916,38
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2015 
1.986.616,53
XIII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2016 
1.760.414,36
3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2016 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 20. 3. 2017 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2016.
5. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2015-8
Bovec, dne 7. aprila 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.