Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 007-22/2016 Ob-1976/17, Stran 990
Mestna občina Novo mesto na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12), 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto 
Vsebina javnega razpisa je dostopna v Dolenjskem uradnem listu št. 8/2017 in na spletni strani naročnika – koncedenta www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila.
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
Rok za oddajo prijav na razpis je 26. 4. 2017 do 12. ure.
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila in na vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan, v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba: Monika Mežan, tel. 07/39-39-333, el. naslov: monika.mezan@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto