Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, stran 2715.

  
Na podlagi 6. in 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14 in 92/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za opredelitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, sestava, delo in plačilo zdravniških komisij, ki dajejo mnenja v postopkih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15) ter seznam težkih bolezni in stanj, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja, gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj.
(2) Glede na gibalno oviranost se za potrebe uveljavljanja pravic po zakonu razlikuje:
1. zmerno gibalno ovirane otroke: otrok samostojno hodi na krajše razdalje oziroma hodi s pomočjo ortoz ali bergel, otrok s težko funkcionalno okvaro ene roke, na daljše razdalje lahko uporablja aktivni invalidski voziček ali ortopedski tricikel, fina motorika ni bistveno motena, občasno potrebuje delno pomoč pri dnevnih aktivnostih;
2. težje gibalno ovirane otroke: ne hodi samostojno na krajše razdalje oziroma hoja ni funkcionalna, za gibanje uporablja hoduljo ali aktivni invalidski voziček oziroma ortopedski tricikel, plazi ali drsi po ritki po prostoru, motena je tudi fina motorika;
3. težko gibalno ovirane otroke: otrok ima malo uporabnih gibov, ni se sposoben nasploh gibati po prostoru razen obračanja po vzdolžni osi in z vozičkom na elektromotorni pogon, oziroma ima težko funkcionalno motnjo obeh rok ali je brez rok, v celoti je odvisen od tuje pomoči,se pa samostojno hrani, funkcionalno težko gibalno ovirane otroke: slepi otroci do 18. leta starosti, otroci s težko kardiorespiratorno insuficienco in otroci s trajno intenzivno terapijo na domu (totalna paranteralna prehrana, dializa, umetna ventilacija) ter otroci s kombinirano težjo gibalno motnjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju.«.
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se črta, dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen 
V 12. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zdravniška komisija poda mnenje za največ tri leta, izjemoma za dlje časa, kadar gre za težka in nepopravljiva stanja motnje v duševnem razvoju ali gibalne oviranosti.
(4) Zdravniška komisija poda mnenje, v katerem navede na podlagi katerega člena pravilnika je mnenje podala.«.
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je v prilogi tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-3/2017
Ljubljana, dne 20. marca 2017
EVA 2017-2611-0019
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti