Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

981. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice, stran 2894.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 21. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: program opremljanja), ki je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine in faktor dejavnosti,
– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov in
– način plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Šmarješke Toplice, ki:
– se na novo priključujejo oziroma jim je omogočena uporaba komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka,
– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(pomen pojmov in kratic) 
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen 
(pomen pojmov in kratic) 
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja:
Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno vodovodno omrežje;
Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje;
Karta 3 – Ceste – Pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno omrežje;
Karta 4 – Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen 
(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele.
(2) Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Šmarješke Toplice.
(3) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Stavbišče objekta se določi na podlagi razpoložljive dokumentacije ali se povzame na podlagi podatkov iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
8. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
10. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim in sekundarnim cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
11. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
1,00
111 
11100
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
1,15 
1,30 
0,70
112 
11210 
11221 
11222
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
– stanovanjske stavbe za posebne namene
0,70
113 
11300
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,30 
1,30 
1,30
121 
12111 
12112 
12120
Upravne in pisarniške stavbe 
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe
1,15 
1,30 
1,15
122 
12201 
12202 
12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
1,30 
1,30 
1,30 
1,30
123 
12301 
12302 
12303 
12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
– garažne stavbe
1,00 
0,70
124 
 
12410 
12420
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
1,30 
1,30
125 
12510 
12520
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane
0,70 
0,70 
1,30 
0,70
126 
12610 
12620 
12640 
12650
Druge nestanovanjske stavbe 
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
127 
12711 
12712 
12713 
12714 
12721 
12722 
12730 
12740
(3) Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški v EUR
Obračunski stroški v EUR
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
2.238.460
2.170.622
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
4.625.814
2.206.371
Kanalizacija
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
1.956.400
890.579
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
3.478.320
870.808
Ceste
C1 – primarno cestno omrežje
12.422.100
4.520.823
C2 – sekundarno cestno omrežje
7.344.945
4.526.640
Ravnanje z odpadki
ODP – ravnanje z odpadki
259.561
259.561
13. člen 
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cpij (v EUR/m2)
Ctij (v EUR/m2)
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
0,86
5,37
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
0,87
5,46
Kanalizacija
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
0,82
5,44
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
0,80
5,32
Ceste
C1 – primarno cestno omrežje
1,70
10,45
C2 – sekundarno cestno omrežje
1,70
10,46
Ravnanje z odpadki
ODP – ravnanje z odpadki
0,10
0,60
14. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Indeksiranje se opravi enkrat letno na prvi dan v letu.
(3) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na naslednji način:
Cpij = Cpij iz 13. člena odloka x faktor indeksacije
oziroma
Ctij = Ctij iz 13. člena odloka x faktor indeksacije
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = (Aparcela × Cpij × Dp) + (Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt)
16. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
17. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob uveljavitvi tega odloka. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.
(4) V primeru gradnje novega objekta na parceli že obstoječega objekta, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za parcelo obstoječega objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(5) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(6) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet samo za to komunalno opremo in samo za to območje in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
18. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
19. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
20. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
21. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
22. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
23. člen 
(oprostitve in znižanje plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gasilske domove (del oznake 12740 – stavbe za nastanitev gasilcev v klasifikaciji CC-SI). V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, kjer je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka Občina Šmarješke Toplice. V primerih, kjer je Občina Šmarješke Toplice investitor ali lastnik samo dela objekta se pri odmeri upošteva enak delež olajšave, kot je delež Občine Šmarješke Toplice v skupni površini objekta.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je od 1. 1. 1990 dalje vlagal lastna sredstva v izgradnjo ali izboljšanje lokalne javne komunalne opreme na območju Občine Šmarješke Toplice, lahko ob predložitvi ustreznega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega prispevka do višine svojega revaloriziranega vložka za načrtovano novogradnjo v naselju, v katerem je bil vložek v komunalno opremo izveden.
(5) Dokazilo, ki ga predloži zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki uveljavlja znižanje glede na določila četrtega odstavka tega člena, mora imeti jasno navedbo zneska vložka, datum, komunalno opremo na katero se vložek nanaša ter podpis in žig odgovorne osebe, ki je potrdilo izdala. Kot dokazilo o lastnih vlaganjih v posamezno infrastrukturno omrežje šteje tudi dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku. Vsako dokazilo se lahko uveljavlja samo enkrat in je prenosljivo med dediči prvega dednega reda, če živijo v istem gospodinjstvu.
(6) V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
25. člen 
(veljavnost ostalih odlokov) 
(1) Tudi po uveljavitvi tega odloka še naprej ostaja v veljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem« (Uradni list RS, št. 100/11).
(2) Obračun komunalnega prispevka za kanalizacijo na obračunskem območju odloka in programa opremljanja iz prvega odstavka tega člena se še naprej izvaja na podlagi določil navedenega odloka iz prvega odstavka tega člena.
(3) Obračun komunalnega prispevka za ostale vrste komunalne opreme (cestno omrežje, vodovodno omrežje, ravnanje z odpadki) se izvaja na podlagi določil tega odloka.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 58/13) in
– Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08).
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017-1
Šmarjeta, dne 4. aprila 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.