Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 110-01/2017-2 Ob-1946/17, Stran 949
Na podlagi 5. člena Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15, 15/17), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, Občina Komen objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017
1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer sofinanciranje prve zaposlitve ali pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1), sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela plače (ukrep 2) in sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov realizacije samozaposlitve (ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči:
Ukrep 1 in ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Komen in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Komen,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen.
Pomoči po pravilu »de minimis« se ne dodelil:
i) gospodarskim družbam v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadrugam ter samostojnim podjetnikom posameznikom s področja:
a) ribištva in ribogojstva,
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c) prejemniki za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen,
– v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva,
– najkasneje v 30 dneh po prejemu sklepa o pravici do prejema sredstev se z mladim iskalcem prve zaposlitve sklene pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas za obdobje vsaj dveh let.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– upravičenci imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
– oseba, s katero se sklene delavno razmerje, mora imeti državljanstvo Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Komen in mora biti na dan oddaje vloge prijavljena na ZRSZ;
– najkasneje v 30 dneh po prejemu sklepa o pravici do prejema sredstev se z brezposelno osebo sklene pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas za obdobje vsaj dveh let.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
– upravičenec mora biti na dan oddaje vloge prijavljen na ZRSZ kot brezposelna oseba;
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Komen (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Komen),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine Komen vsaj dve leti po realizaciji samozaposlitve,
– samozaposlitev se mora realizirati najkasneje v 45 dneh od prejema sklepa o pravici do prejema sredstev.
5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2017 na postavki 140206 – Sofinanciranje ukrepov vzpodbujanja zaposlovanja znaša 10.000 EUR, od tega za:
– ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 2.000 EUR,
– ukrep 2: spodbujanja novih zaposlitev v okvirni višini 4.000 EUR in
– ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 4.000 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so za ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov dela oziroma plač.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva do 1.609,92 EUR,
– za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev do 2.414,88 EUR ter
– za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev do 2.414,88 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev.
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za prijavo
Rok za predložitev vlog je:
– 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS za prvo obravnavo vlog in
– 2. 10. 2017.
9. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis z vlogo na obrazcu »Vloga – prijava na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017«.
Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana (in žigosana) ter mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Vloge: kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje zaposlovanja 2017«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
11. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Za prvo obravnavo vlog se bo komisija sestala v roku 8 dni po poteku prvega, 21-dnevnega roka za predložitev vlog in nato še v roku 8 dni po 2. 10. 2017. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene do porabe razpisnih sredstev. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge se vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Zoper sklep o pravici do prejema sredstev je možna pritožba na župana Občine Komen v roku 15 dni od vročitve. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi upravičenci.
12. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko, tel. 05/73-10-459, e-pošta: tomaz.benko@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen