Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

893. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016, stran 2677.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 15. seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2016.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
OPIS
Realizacija 2016 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.913.381,80
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.262.408,85
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.977.162,90
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.869.447,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
17.978,44
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
89.737,46
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
285.245,95
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
62.560,89
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.881,18
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.383,18
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
71.542,42
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
146.878,28
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
21.172,24
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
21.172,24
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
629.800,71
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
629.800,71
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.853.578,32
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
814.929,95
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
252.230,76
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
39.478,26
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
502.476,97
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21,34
409 REZERVE
20.722,62
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.070.488,55
410 SUBVENCIJE
58.432,10
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
654.806,82
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
105.020,84
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
252.228,79
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
893.276,97
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
893.276,97
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
74.882,85
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
65.022,38
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
9.860,47
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
59.803,48
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.624,94
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
2.624,94
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.624,94
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
85.199,68
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
85.199,68
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
147.628,10
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
85.199,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–59.803,48
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo
408.385,89
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2017-16
Rogašovci, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost