Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

Št. 430-21/2017-2 Ob-1908/17, Stran 901
Javni poziv 
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija
1. Javni partner: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Občina Litija (javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP Vrtec Najdihojca Litija.
2. Predmet javnega poziva promotorjem
Predmet javnega poziva promotorjem je Koncesija storitev za projekt Vrtec Najdihojca Litija.
Javni partner želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo in obratovanje vrtca Najdihojca v skupni izmeri cca 1.000 m2 s prostori in vsebino kot izhaja iz priloge idejne zasnove objekta, vključno z opremo, zunanjo ureditvijo in projektiranjem (v prilogi lokacijska informacija).
Javni partner za objekt ne pogojuje tehnologije gradnje, vendar montažni objekti niso zaželjeni kot predmet ponudb, prostori morajo ustrezati Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16).
3. Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem je skupaj z Idejno zasnovo objekta in drugimi informacijami o obstoječem objektu, pogojih gradnje in zemljišču objavljen na spletni strani Občine Litija, http://www.litija.si.
4. Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), določila o predhodnem postopku od 31. do 35. člena ZJZP.
5. Oblika javno-zasebnega partnerstva: promotorje obveščamo, da s tem pozivom ne prejuduciramo oblike javno-zasebnega partnerstva, niti ne načina in tehnologije gradnje.
6. Informacije o projektu
Projekt zajema projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, izvedbo GOI del in dobavo vse potrebne in funkcionalne opreme objekta, ter zunanjo ureditev z ustreznim številom parkirišč. Vsi komunalni priključki so lahko obstoječi in se že nahajajo na zemljišču, do parcelne meje je pripeljan tudi toplovod, ki trenutno zagotavlja ogrevanje okoliškim javnim objektom (osnovna šola, športna dvorana, občinska poslovna stavba). Promotorje posebej opozarjamo na zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Na zemljišču javnega partnerja trenutno stoji star 8-oddelčni pritlični objekt vrtca, ki se ruši, promotorju so za izvedbo projekta na razpolago zemljišča, na parc. št. 109/9, 109/7, 109/5, 109/1 in na 109/19, 117/8 za zelene površine, vse k.o Litija, v skupni površini cca 5.500 m².
Promotor mora pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. 12. 2017, zaželjena končana izgradnja vrtca in njegova uporaba: od 1. 9. 2018 dalje.
Javni partner bo za predviden čas gradnje novega objekta organiziral nadomestno začasno izvajanje predšolske vzgoje na svoje stroške na drugih lokacijah v Litiji.
Ekonomska doba projekta je 30 let, doba trajanja javno zasebnega partnerstva je 15 let, za ta čas projekt zajema tudi celotno obratovanje in vzdrževanje objekta s strani zasebnega partnerja. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objekta, po vnaprej dogovorjenem urniku in na način, da programi uporabnika (vrtca) nemoteno potekajo.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresiranosti promotorja za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva s promotorjem.
Dokumentacija, ki jo zainteresirani promotor predloži občini, mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja,
– izkaze o finančni sposobnosti promotorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki Investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo stroškov in koristi,
– časovni načrt izvedbe projekta,
– pričakovani donos na vloženi kapital.
Promotor nima iz naslova predložitve vloge o zainteresiranosti nobenih zahtevkov do javnega partnerja. Če so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), in to ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne doseže z vlagateljem soglasja o odkupu dokumentov, mu je na zahtevo vlagatelja dolžan dokumente vrniti. V tem primeru ohrani promotor vse pravice na dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Promotorji jih oddajo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom v levem spodnjem kotu: »Ne odpiraj – vloga JZP Vrtec Najdihojca«.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 8. 5. 2017 do 12. ure (prejemna teorija).
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu
Idejna zasnova predvidenega objekta ter druge informacije (projektna naloga) je objavljena na http://www.litija.si.
Vsa eventualna vprašanja v zvezi z oddajo vloge lahko zainteresirane osebe postavljajo pisno na e-mail: obcina.litija@litija.si. Pristojna oseba za dajanje informacij o projektu je Igorij Parkel, podsekretar v občinski upravi.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost