Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

Št. 5443-3/2017/17 Ob-1939/17, Stran 858
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17);
– Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13);
– Sklepa ministrstva, št. 5443-1/2017/1, o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije z dne 17. 1. 2017 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (št. dokumenta: 3032-21/2017/7), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 6. 4. 2017
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije, operacijo v okviru tega javnega razpisa pa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
Javni razpis je razdeljen na 3 ločene sklope, v okviru vsakega posameznega sklopa je predviden razvoj in izvedba 1 tipa delavnice. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse sklope enako.
Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru tega javnega razpisa, so navedene v poglavju 6.1, 6.2 ter 6.3 tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
Namen kratkih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za ciljne skupine. Predvideva se izvajanje:
– predvidoma 9 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS)1,
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska).
– predvidoma 3 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) ter
– predvidoma 6 projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah
in sicer na način, ki je podrobneje določen v poglavju 5 tega javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno z 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljnih skupin, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.
Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projektov dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljnih skupin ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
d.) osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za njihovo približevanje na trg dela,
e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije.
2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v posamezni regiji/regijski enoti, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin, kot npr. Centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov v lokalnem okolju z namenom čim širšega prepoznavanja problematike oseb iz ciljnih skupin ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014–2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči oziroma si bodo prizadevali doseči naslednja kazalnika:
1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program in
2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu.
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 3.600 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer 1.980 oseb v KRVS in 1.620 v KRZS.
4.3.1 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program
Za izpolnitev tega kazalnika se šteje vsaka vključitev oseb iz ciljnih skupin javnega razpisa v kratki program socialne aktivacije oziroma v delavnice, ki so opredeljene v poglavju 5 tega javnega razpisa. Vsak izbrani prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta v 1 delavnico vključiti 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, število razvitih in izvedenih delavnic, ki jih bo posamezni izbrani prijavitelj moral izvesti v okviru posameznega sofinanciranega projekta, pa je določeno v poglavju 5 ter Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
4.3.2 Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu
»Vključenost v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu« pomeni, da se bodo osebe po zaključku programa bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje kvalifikacij – potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali pa se bodo zaposlile v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Na ravni javnega razpisa je predvideno, da bo vsaj 25 % oseb po končanju kratkega programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Izbrani prijavitelji so dolžni preveriti uspešnost realizacije predvidenega kazalnika na 28. dan zaključku kratkega programa socialne aktivacije. Podrobnejša navodila glede spremljanja kazalnikov bodo podana v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
Način izvedbe javnega razpisa
Javni razpis je razdeljen na 3 sklope, in sicer:
5.1 Sklop 1
Namen sklopa 1 je sofinanciranje projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije – delavnice tipa A: »Krepitev osebnostnih veščin« (v nadaljevanju: delavnice tipa A).
V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Kohezijska regija, kjer se bo projekt izvajal
Sklop regij izvajanja delavnic tipa A
št. izbranih projektov
št. delavnic tipa A, ki jih mora razviti in izvesti izbrani upravičenec
št. vključenih oseb iz ciljnih skupin
1.
KRVS
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
7
105
2.
KRVS in KRZS
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
10
150
3.
KRZS
Kranj, ObLjubljanska regija – Vzhod
1
7
105
4.
KRZS in KRVS
Ljubljana, ObLjubljanska regija – Zahod
1
10
150
5.
KRVS
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
7
105
6.
KRVS
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
7
105
SKUPAJ
6
48
720
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa A, glede na regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe, je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
5.2 Sklop 2
Namen sklopa 2 je sofinanciranje projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije – delavnice tipa B: »Izobraževanje za osebno uspešnost« (v nadaljevanju: delavnice tipa B).
V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Kohezijska regija, kjer se bo projekt izvajal
Sklop regij izvajanja delavnic tipa B
št. izbranih projektov
št. delavnic tipa B, ki jih mora razviti in izvesti izbrani upravičenec
št. vključenih oseb iz ciljnih skupin
1.
KRVS
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
27
405
2.
KRVS in KRZS
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
36
540
3.
KRZS
Kranj, ObLjubljanska regija – Vzhod
1
27
405
4.
KRZS in KRVS
Ljubljana, ObLjubljanska regija – Zahod
1
33
495
5.
KRVS
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
30
450
6.
KRVS
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
27
405
SKUPAJ
6
180
2.700
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa B, glede na regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe, je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
5.3 Sklop 3
Namen sklopa 3 je sofinanciranje projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije – delavnice tipa C: »Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij« (v nadaljevanju: delavnice tipa C).
V okviru sklopa 3 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Kohezijska regija, kjer se bo projekt izvajal
Sklop regij izvajanja delavnic tipa C
št. izbranih projektov
št. delavnic tipa C, ki jih mora razviti in izvesti izbrani upravičenec
št. vključenih oseb iz ciljne skupine
1.
KRVS
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
2
30
2.
KRVS in KRZS
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
2
30
3.
KRZS
Kranj, ObLjubljanska regija – Vzhod
1
2
30
4.
KRZS in KRVS
Ljubljana, ObLjubljanska regija – Zahod
1
2
30
5.
KRVS
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
2
30
6.
KRVS
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
2
30
SKUPAJ
6
12
180
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa C, glede na regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe, je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
Ciljne skupine javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene glede na tip delavnice v katero se bodo osebe vključile, in sicer na sledeč način:
6.1 Sklop 1
V okviru sklopa 1 se v delavnice tipa A lahko vključijo osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
– odrasli upravičenci denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
– odrasle osebe, ki niso prejemniki DSP s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
– osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.
6.2 Sklop 2
V okviru sklopa 2 se v delavnice tipa B lahko vključijo osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
– odrasli upravičenci DSP s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
– odrasle osebe, ki niso prejemniki DSP s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
– osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.
6.3 Sklop 3
V okviru sklopa 3 se v delavnice tipa C lahko vključijo osebe iz naslednje ciljne skupine:
– ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje oziroma slovensko državljanstvo in so:
– brezposelne ali 
– neaktivne ali 
– osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.
Obvezne vsebine kratkih programov socialne aktivacije
Obvezne vsebine kratkih programov socialne aktivacije in način njihove izvedbe se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa oziroma tip delavnice za katero bo posamezen prijavitelj oddal vlogo.
7.1 Sklop 1
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 1 razviti in izvesti delavnice tipa A.
Namen delavnic tipa A je odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin, znanj, motivacije in funkcionalnih kompetenc za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za osebe iz ciljnih skupin, opredeljene v poglavju 6.1 tega javnega razpisa. Delavnice tipa A morajo biti usmerjene k aktivnostim, ki bodo zasledovale njihove potrebe z namenom doseganja cilja – tj. dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc posameznika.
Število delavnic, ki jih mora posamezni prijavitelj razviti in izvesti v okviru prijavljenega projekta, je odvisno od sklopa regij v kateri bo posamezni prijavitelj kandidiral in je podrobneje opredeljen v poglavju 5.1 ter v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 delavnice tipa A, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci). Delavnica tipa A se mora izvajati v okviru dovoljene višine finančnih sredstev, opredeljene v 10.3.1 poglavju tega javnega razpisa.
V okviru izvedbe delavnic tipa A mora prijavitelj pri izvedbi vseh spodaj navedenih obveznih faz aktivno sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije2 ter strokovnima delavcema na CSD ter ZRSZ.
2 S ciljem zagotovitve celostne obravnave socialno izključenih oseb je v okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije« vzpostavljen sistem socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na vseh 62 CSD v Sloveniji, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev socialne aktivacije.
Prijavitelj mora v okviru delavnice tipa A za udeležence razviti in izvesti naslednje obvezne vsebine, ki morajo potekati v spodaj navedenih časovnih fazah:
I. Faza I: Vključevanje in motiviranje udeležencev
– Čas trajanja: 4 tedne v obsegu najmanj 120 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v fazo I. najmanj 1 uro dnevno, 2 dni v tednu.
– Način dela: individualno delo s posameznim udeležencem.
– Namen: dvig socialnih kompetenc udeleženca do točke, da lahko funkcionira v skupini, svojem domačem okolju oziroma v širši socialni skupnosti.
– Predvidene vsebine:
Individualno svetovanje glede rešitev trenutne življenjske situacije udeleženca, njegovih morebitnih stisk, strahov in ovir, dogovor o načinu premagovanja ovir pri vključevanju v skupino in širšo družbo, svetovanje in predstavitev možnih rešitev ter načinov pridobivanja in ustvarjanja socialne mreže. Poudarek izvedenih aktivnosti v fazi I. mora temeljiti na pomoči udeležencu pri urejanju odnosnega funkcioniranja v družini, prostoru in okolju bivanja, na pomoči pri organizaciji vsakdanjika, predvsem pa mora biti individualno delo z udeležencem usmerjeno v ureditev pogojev za kvalitetnejše življenje ter vključitev v nadaljevanje delavnice.
Prijavitelj je dolžan v času izvedbe faze I. morebiten izstop udeležencev iz delavnice nadomestiti z novimi osebami iz ciljnih skupin, tako da bo znašalo število udeležencev, ki se bodo vključili v fazo II., 15 oseb.
II. Faza II: Pridobitev in dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc
– Čas trajanja: 8 tednov v obsegu najmanj 240 ur na sledeč način:
– Skupinsko delo: Posamezni udeleženec mora biti vključen v skupinski del faze II. najmanj 5 ur dnevno, 3 dni v tednu.
– Individualno delo: Posamezni udeleženec mora biti vključen v individualni del faze II. najmanj 1 uro na teden.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Namen: doseganje pozitivne integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini.
– Predvidene vsebine:
Pridobitev oziroma dvig funkcionalnih znanj, izboljšanje veščin komunikacije v specifičnih situacijah, dvig veščin funkcionalne pismenosti, pridobitev kompetenc finančnega opismenjevanja, krepitev potencialov posameznega udeleženca preko skupinskega dela, poudarek njegovih že pridobljenih sposobnosti, področij dela in ustvarjanja, osmišljanje njegovega dela in vloge v skupini.
Praktične aktivnosti lahko npr. zajemajo:
– aktivnosti za ohranjanje in razvijanje funkcionalne pismenosti (npr. izpolnjevanje obrazcev in formularjev),
– aktivnosti za dvig računalniške pismenosti (pridobivanje osnovnega znanja za delo z računalnikom),
– aktivnosti za dvig veščin v komunikaciji (nastopanje, odziv v različnih situacijah, kultura obnašanja ipd.),
– aktivnosti za razvijanje socialne mreže,
– aktivnosti za prepoznavanje in obvladovanje čustev,
– aktivnosti za zdrav način življenja (kuhanje obrokov, igra vlog …),
– aktivnosti za finančno opismenjevanje (nakupovanje, branje cen, varčevanje).
Aktivnosti se lahko povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem okolju, regiji/regijski enoti (knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni centri, večgeneracijski centri ipd.) in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, obisk izvajalcev dolgih in drugih kratkih programov socialne aktivacije, socialna podjetja ipd.). Aktivnosti lahko zajemajo tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev, ki jih ob zaključku delavnice udeleženci tudi predstavijo različnim deležnikom v lokalni skupnosti ali regiji/regijski enoti.
III. Faza III: Vključevanje v družbo
– Čas trajanja: 2 tedna v obsegu najmanj 64 ur na sledeč način:
– Skupinsko delo: Posamezni udeleženec mora biti vključen v skupinski del faze III. najmanj 1 uro dnevno, 2 dni v tednu.
– Individualno delo: Posamezni udeleženec mora biti vključen v individualni del faze III. najmanj 2 x 1 uro na teden.
– Način dela: skupinsko in individualno delo s posameznim udeležencem.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženca na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc, krepitev socialne mreže izven skupine in opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela.
– Predvidene vsebine:
Določitev ciljev udeležencev ob zaključku delavnice, pregled in uporaba pridobljenih socialnih in funkcionalnih kompetenc ter usmerjanje in spodbujanje udeležencev k vključitvi in širitvi socialne mreže. Aktivnosti morajo biti usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev – bodisi v programe socialne aktivacije, ki so za udeležence najprimernejši, bodisi spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Prijavitelj mora v okviru faze III. za vsakega udeleženca izdelati zaključno poročilo, ki se nanaša na udeleženčev napredek, pridobljene kompetence ter njegovo vlogo po koncu izvedene delavnice. Vsebina in postopek priprave zaključnega poročila, spremljanje in poročanje ter postopki glede vnosa podatkov o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
7.2 Sklop 2
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 2 razviti in izvesti delavnice tipa B.
Namen delavnic tipa B je opolnomočenje oseb iz ciljni skupin, opredeljenih v poglavju 6.2 tega javnega razpisa, za osebni razvoj, boljšo socialno vključenost in participacijo na trgu dela preko krepitve temeljnih kompetenc. S pomočjo krepitve in razvoja splošnih in ključnih kompetenc bodo osebe iz ranljivih ciljnih skupin po končanju delavnice B pridobile konkretna znanja in spretnosti, ki bodo neposredno uporabna tako v zasebnem življenju, kakor na trgu dela.
Število delavnic, ki jih mora posamezni prijavitelj razviti in izvesti v okviru prijavljenega projekta, je odvisno od sklopa regij v kateri bo posamezni prijavitelj kandidiral in je podrobneje opredeljen v poglavju 5.2 ter v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 delavnice tipa B, ki skupno traja 6 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci). Delavnica tipa B se mora izvajati v okviru dovoljene višine finančnih sredstev, opredeljene v 10.3.2 poglavju tega javnega razpisa.
V okviru izvedbe delavnic tipa B mora prijavitelj pri izvedbi vseh spodaj navedenih obveznih faz aktivno sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnima delavcema na CSD in ZRSZ.
V okviru delavnice tipa B mora prijavitelj za udeležence razviti in izvesti naslednje obvezne vsebine, ki morajo potekati v spodaj navedenih časovnih fazah:
I. Faza I: Analiza izobraževalnih potreb ter priprava vsebine delavnice tipa B
– Čas trajanja: 1 teden.
– Način dela: delo z udeleženci v tej fazi ni predvideno.
– Predvidena vsebina:
Prijavitelj mora v tej fazi pripraviti analizo izobraževalnih potreb udeležencev in temu primerno določiti vsebino izobraževanja, ki se bo izvajala v delavnici tipa B. Vsebino izobraževanja pripravi tako, da izmed obveznih vsebin, ki so navedene v fazi II., izbere najprimernejšo oziroma pripravi kombinacijo obveznih vsebin. Nadalje mora v tej fazi pripraviti tudi izvedbeni načrt izobraževanja. V sklopu izvedbe vseh aktivnosti prijavitelj intenzivno sodeluje s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnim sodelavcem na CSD, po potrebi ter v dogovoru z njima pa tudi z strokovnim delavcem na ZRSZ.
II. Faza II: Izvedba izobraževanja
– Čas trajanja: 4 tedne v obsegu najmanj 100 ur.
– Način dela: skupinsko delo z udeleženci.
– Namen: opolnomočenje udeležencev ter povečanje njihove samostojnosti in neodvisnosti.
– Obvezne vsebine:
Prijavitelj mora za udeležence izvesti izobraževanje v skladu s pripravljenim izvedbenim načrtom izobraževanja. Vsebine oziroma programi izobraževanja morajo biti naslednji:
– Programi učenja za potrebe dela in delovnega mesta,
– Programi za spodbujanje oblik samostojnega in dopolnilnega dela,
– Programi za spodbujanje nadaljnjega izobraževanja za pridobitev poklicne in splošne izobrazbe.
Programi izobraževanja morajo biti zastavljeni tako, da bodo udeležencem omogočali pridobitev naslednjih temeljnih kompetenc:
– temeljna pismenost (npr. bralna pismenost, pisne in sporazumevalne spretnosti),
– matematična kompetenca,
– digitalna kompetenca,
– učenje učenja,
– samoiniciativnost in podjetnost.
Z vidika izvedbe posamezne delavnice tipa B so v okviru izobraževanja lahko nekatere temeljne kompetence bolj poudarjene kot druge oziroma morajo biti prilagojene specifikam udeležencev oziroma njihovim potrebam po temeljnem znanju in spretnostih.
III. Faza III: priprava zaključnega poročila
– Čas trajanja: 1 teden v obsegu najmanj 15 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v fazo III. najmanj 1 uro.
– Način dela: individualno delo s posameznim udeležencem.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženca in opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela.
– Predvidene vsebine:
Določitev ciljev udeleženca ob zaključku delavnice ter pregled in uporaba pridobljenih kompetenc. Spodbujanje udeleženca k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Prijavitelj mora v okviru faze III. za vsakega udeleženca izdelati zaključno poročilo, ki se nanaša na udeleženčev napredek, pridobljena znanja ter kompetence ter njegovo vlogo po koncu izvedene delavnice. Vsebina in postopek priprave zaključnega poročila, spremljanje in poročanje ter postopki glede vnosa podatkov o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
7.3 Sklop 3
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 3 razviti in izvesti delavnice tipa C.
Namen delavnic tipa C je povečati socialno vključenost oseb iz ciljne skupine, opredeljene v poglavju 6.3 tega javnega razpisa, odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir ter povečanje motivacije za reševanje specifične življenjske in socialne situacije, ki je zanje značilna in zaradi katere se ne morejo vključiti v širše socialno okolje. Osebe iz ciljne skupine živijo v Sloveniji brez ali z zelo omejenimi stiki z zunanjo skupnostjo oziroma nimajo možnosti navezave stikov in izoblikovanja odnosov s pripadniki drugih skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Posledično to vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vidikov socialne izključenosti.
Število delavnic, ki jih mora posamezni prijavitelj razviti in izvesti v okviru prijavljenega projekta, je odvisno od sklopa regij v kateri bo posamezni prijavitelj kandidiral in je podrobneje opredeljen v poglavju 5.3 ter v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 delavnice tipa C, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljive ciljne skupine (v nadaljevanju: udeleženke). Delavnica tipa C se mora izvajati v okviru dovoljene višine finančnih sredstev, opredeljene v 10.3.3 poglavju tega javnega razpisa.
V okviru izvedbe delavnic tipa C mora prijavitelj pri izvedbi vseh spodaj navedenih obveznih faz aktivno sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnima delavcema na CSD ter ZRSZ.
Prijavitelj mora v okviru delavnice tipa C za udeleženke razviti in izvesti naslednje obvezne vsebine, ki morajo potekati v spodaj navedenih časovnih fazah:
I. Faza I: Motiviranje in podpora za dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc
– Čas trajanja: 12 tednov v obsegu najmanj 360 ur. Posamezna udeleženka mora biti vključena v skupinski del faze I. najmanj 5 ur dnevno, 4 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženkami.
– Namen: doseganje pozitivne socialne integracije udeleženk v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini ter individualna pomoč in podpora za dvig socialnih kompetenc.
– Predvidene vsebine:
Skupinski del: v fazi I. prijavitelj skupaj z udeleženkami delavnice tipa C izdela vsebino in pripravi izbor aktivnosti v skladu z njihovimi potrebami. Skozi praktične aktivnosti delo v skupini temelji na povezovanju in sodelovanju udeleženk. Prijavitelj nudi pomoč in podporo pri ozaveščanju in prepoznavanju pomembnosti vključevanja udeleženk v širše socialno in kulturno okolje, pri pridobivanju znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, pri usklajevanju družinskih obveznosti z vstopom v družbeno življenje, pri spoznavanju s sistemom delovanja inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo itn.), razumevanju specifik kulturnega okolja udeleženk ter spoznavanju s kulturnimi vzorci, normami in običaji slovenskega okolja, delo na dvigu konkretnih socialnih kompetenc in funkcionalnih znanj. Aktivnosti naj zajemajo tudi vključevanje družinskih članov, predvsem partnerjev. Prijavljene aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov in potencialov udeleženk ne glede na izobrazbeno strukturo ali jezikovne ovire.
Individualno svetovanje: je namenjeno odkrivanju individualnih možnosti udeleženk usmerjenih v pomoč in podporo pri iskanju načinov pridobivanja in ustvarjanja socialne mreže, odkrivanju možnosti njene vključitve v širše socialno okolje ter odpravi morebitnih stisk, strahov in ovir pri vključevanju vanj.
Praktične aktivnosti lahko npr. zajemajo:
– učenje slovenskega jezika in delo na veščinah komunikacije z uporabo slovenskega jezika prilagojenega na specifične situacije (osnovni komunikacijski vzorci, sporazumevalne strategije),
– aktivnosti za razvijanje funkcionalne pismenosti (npr. izpolnjevanje obrazcev in formularjev),
– aktivnosti ročnih spretnosti,
– spoznavanje s sistemom delovanja inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.),
– aktivnosti za dvig računalniške pismenosti (pridobivanje znanja za delo z računalnikom),
– aktivnosti za dvig veščin v komunikaciji (nastopanje, odziv v različnih situacijah, kultura obnašanja ipd.),
– aktivnosti namenjene mreženju med posameznicami v skupini ter prepoznavanju pomena vključevanja v širše socialno okolje,
– aktivnosti za zdrav način življenja (kuhanje obrokov, pomen telesne aktivnosti za zdravje, čustveno opismenjevanje ipd.),
– aktivnosti za finančno opismenjevanje,
– spodbujanje udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti svojih otrok,
– skupinske aktivnosti z družinskimi člani – še posebno partnerji, z namenom sprejemanja socialne vključenosti udeleženk v novo okolje.
Priporočeno je, da se aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem okolju, regiji/regijski enoti, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva za potrebe žensk, obisk upravne enote, urada za delo, CSD-ja, knjižnice, kariernih in večgeneracijskih centov) in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, obisk izvajalcev dolgih programov ali drugih kratkih programov socialne aktivacije, socialna podjetja ipd.). Aktivnosti lahko zajemajo tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharski izdelki ipd.), ki jih ob zaključku delavnice udeleženke tudi predstavijo različnim deležnikom v lokalni skupnosti ali regiji/regijski enoti.
II. Faza II: Vključevanje v družbo
– Čas trajanja: 2 tedna v obsegu najmanj 54 ur na sledeč način:
– Skupinsko delo: Posamezna udeleženka mora biti vključena v skupinski del faze II. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu,
– Individualno delo: Posamezna udeleženka mora biti vključena v individualni dela faze II. najmanj 1 uro na teden.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženko
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženke na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc, prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, krepitev socialne mreže izven skupine in opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela.
– Predvidene vsebine:
Določitev ciljev udeleženk ob zaključku delavnice, pregled in uporaba pridobljenih socialnih in funkcionalnih kompetenc ter usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže. Aktivnosti morajo biti usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev – bodisi v programe socialne aktivacije, ki so za udeleženke najprimernejši, bodisi spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Prijavitelj mora v okviru faze II. za vsako udeleženko izdelati zaključno poročilo, ki se nanaša na udeleženkin napredek, pridobljene kompetence ter njeno vlogo po koncu izvedene delavnice. Vsebina in postopek priprave zaključnega poročila, spremljanje in poročanje ter postopki glede vnosa podatkov o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na 1 sklopu – tj. ali sklopu 1 ali sklopu 2 ali sklopu 3. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, razen prijaviteljev, ki bodo kandidirali na sklopu 3, ki lahko oddajo največ 3 vloge.
8.1 Upravičeni prijavitelji
8.1.1 Sklop 1
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe, v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 7/sklop 1: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
8.1.2 Sklop 2
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam oziroma v projektnem partnerstvu z drugimi pravnimi subjekti, za katere meni, da bi lahko pripomogli h kvalitetnejši izvedbi projekta. V kolikor se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ tri pravne osebe – tj. prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti tudi podpisan partnerski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 6/sklop 2: Vzorec partnerskega sporazuma). V partnerskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsakim projektnim partnerjem, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi izbranega projekta.
Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je izvajalec programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost (krajše UŽU) in je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev. V primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj ter, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja oziroma projektne partnerje, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
8.1.3 Sklop 3
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe, v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 7/sklop 3: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
8.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
3. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upravičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju za katerega velja podpora – projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
4. Ustreznost in sposobnost prijavitelja za izvedbo projekta (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot je za posamezen sklop javnega razpisa določeno v poglavju 6 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
6. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
8.3 Specifični pogoji za prijavljene projekte
8.3.1 Sklop 1, delavnice tipa A
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajale delavnice tipa A. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 50 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi delavnice tipa A ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti ves čas izvajanja delavnic tipa A čist in urejen (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov, v katerih se bodo izvajale delavnice tipa A, mora biti udeležencem dostopna z javnim prevozom (največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza). V nasprotnem primeru je prijavitelj vsem udeležencem dolžan zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajale delavnice tipa A (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo izvajale delavnice tipa A, ki bodo vsebovale tudi računalniško izobraževanje, zagotoviti toliko računalnikov z internetno povezavo, da bosta na 1 računalniku sočasno lahko delala največ dva udeleženca, v primeru, da delavnica tipa A ne bo vsebovala računalniškega izobraževanja, pa mora zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki bo na voljo udeležencem (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne faze delavnice tipa A v skladu s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 7.1 tega javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. V okviru projekta mora biti za udeležence zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. Prijavitelj mora voditi evidenco in dokumentacijo o delu z udeleženci. Vso dokumentacijo mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. Prijavitelj mora udeležencem izplačati stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno s določili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (Priloga št. 2: Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj mora v okviru izvedbe delavnic tipa A sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnima delavcema na CSD in ZRSZ (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 delavnice tipa A vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, določenih v 6.1 poglavju javnega razpisa, pri čemer je dolžan v času izvedbe faze I. morebiten izstop udeležencev iz delavnice nadomestiti z novimi osebami iz ciljnih skupin, tako da bo znašalo število udeležencev, ki se bodo vključili v fazo II., 15 oseb. O izstopu mora takoj oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni pisno obvestiti koordinatorja socialne aktivacije z namenom čim hitrejše nadomestitve nove osebe iz ciljnih skupin, ki bi se vključila v delavnico tipa A (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
10. Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta izvesti točno določeno število delavnic tipa A, kot je določeno v poglavju 5.1 ter Prilogi št. 4 tega javnega razpisa upoštevajoč tudi število izvedenih delavnic tipa A v posameznem letu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj bo pri izvedbi projektnih aktivnosti upošteval etična načela na področju socialnega dela (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj lahko kandidira samo na 1 sklopu javnega razpisa. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
13. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner drugega prijavitelja, ki kandidira na sklopu 2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj na dan prijave na javni razpis priložiti vsa potrebna dokazila za osebo, ki jo bo, v primeru izbora na javnem razpisu, zaposlil na projektu in bo opravljala delo strokovnega vodje kratkega programa socialne aktivacije ter izpolnjuje sledeče pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljnih skupin in na področju izvajanja primerljivih programov s področja predmeta javnega razpisa (dokazila: Priloga št. 8/sklop 1: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo, Priloga št. 9/sklop 1: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj) ter Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
15. V okviru prijavljenega projekta morajo ostale sodelujoče osebe, ki bodo v okviru projekta nastopale kot strokovni sodelavci, izpolnjevati sledeče pogoje glede delovnih izkušenj:
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: Priloga št. 10/sklop 1: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca) ter Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. Prijavitelj mora v primeru morebitne zamenjave strokovnega vodje kratkega programa socialne aktivacije ali strokovnih sodelavcev, zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Vključevanje oseb iz ciljnih skupin v projektne aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
18. Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 9, 10.3.1, 11, 12 in 13.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa navedene podatke preveri tudi na terenu.
8.3.2 Sklop 2, delavnice tipa B
1. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajale delavnice tipa B. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 50 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor namenjen izvedbi delavnic tipa B ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti ves čas izvajanja delavnic tipa B čist in urejen (dokazila: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov v katerih se bodo izvajale delavnice tipa B, mora biti udeležencem dostopna z javnim prevozom (največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza). V nasprotnem primeru je prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, vsem udeležencem dolžan/dolžni zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajale delavnice tipa B (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo v prostorih, v katerih se bodo izvajale delavnice tipa B, in ki bodo vsebovale tudi računalniško izobraževanje, zagotoviti toliko računalnikov z internetno povezavo, da bosta na 1 računalniku sočasno lahko delala največ dva udeleženca (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne faze delavnice tipa B v skladu s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 7.2 javnega razpisa in ga prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji ne smejo izvajati kot del javne službe (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. V okviru projekta mora biti za udeležence zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo voditi evidenco in dokumentacijo o delu z udeleženci. Vso dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo udeležencem izplačati stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno s določili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (Priloga št: 2: Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo v okviru izvedbe delavnice tipa B sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnima delavcema na CSD ter ZRSZ (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo v okviru izvedbe 1 delavnice tipa B, vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, določenih v 6.2 poglavju javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
10. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo v okviru prijavljenega projekta izvesti točno določeno število delavnic tipa B, kot je določeno v poglavju 5.2 ter Prilogi št. 4 tega javnega razpisa upoštevajoč tudi število izvedenih delavnic tipa B v posameznem letu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, bodo pri izvedbi projektnih aktivnosti upoštevali etična načela na področju socialnega dela (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj lahko kandidira samo na 1 sklopu javnega razpisa. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda največ 1 vlogo (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
13. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner drugega prijavitelja na tem sklopu javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. Projektna partnerja ne moreta kandidirati kot partnerja pri drugem prijavitelju na tem sklopu javnega razpisa (Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
15. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj na dan prijave na javni razpis priložiti vsa potrebna dokazila za osebo, ki jo bo v primeru izbora na javnem razpisu zaposlil na projektu in bo opravljala delo vodje izobraževalnega področja ter izpolnjuje sledeče pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovne usposobljenosti:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) ne glede na smer ter opravljen izpit za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih in
– pridobljeno potrdilo Andragoškega centra o usposobljenosti za izvajanje programa oziroma programov UŽU (dokazila: Priloga št. 14/sklop 2: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vodjo izobraževalnega področja, Priloga št. 15/sklop 2: Življenjepis (CV) vodje izobraževalnega področja (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj), Priloga št. 16/sklop 2: Potrdilo Andragoškega centra ter Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. V okviru prijavljenega projekta morajo ostale sodelujoče osebe, ki bodo v okviru projekta nastopale kot strokovni sodelavci, bodisi pri prijavitelju in/ali projektnih partnerjih, izpolnjevati sledeče pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovne usposobljenosti:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) ne glede na smer ter opravljen izpit za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih in
– pridobljeno potrdilo Andragoškega centra o usposobljenosti za izvajanje programa oziroma programov UŽU (dokazila: Priloga št. 17/sklop 2: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega sodelavca, Priloga št. 18/sklop 2: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj), Priloga št. 16/sklop 2: Potrdilo Andragoškega centra, Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo, v primeru morebitne zamenjave vodje izobraževalnega področja ali strokovnih sodelavcev, zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovne usposobljenosti (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
18. Vključevanje oseb iz ciljnih skupin v projektne aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju in, v primeru projektnega partnerstva, vseh projektnih partnerjih (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
20. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 9, 10.3.2, 11, 12 in 13.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, vseh projektnih partnerjev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa navedene podatke preveri tudi na terenu.
8.3.3 Sklop 3, delavnice tipa C
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajale delavnice tipa C. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 50 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi delavnic tipa C ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti ves čas izvajanja delavnic tipa C čist in urejen. (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov v katerih se bodo izvajale delavnice tipa C, mora biti udeleženkam dostopna z javnim prevozom (največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza). V nasprotnem primeru je prijavitelj vsem udeleženkam dolžan zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajale delavnice tipa C (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo izvajale delavnice tipa C, ki bodo vsebovale tudi računalniško izobraževanje, zagotoviti toliko računalnikov z internetno povezavo, da bosta na 1 računalniku sočasno lahko delali največ dve udeleženki, v primeru, da delavnica tipa C ne bo vsebovala računalniškega izobraževanja, pa mora zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki bo na voljo udeleženkam (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne faze delavnice tipa C v skladu s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 7.3 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. V okviru projekta mora biti za udeleženke zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. Prijavitelj mora voditi evidenco in dokumentacijo o delu z udeleženkami. Vso dokumentacijo mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. Prijavitelj mora udeleženkam izplačati stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno s določili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (Priloga št. 2: Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj mora v okviru izvedbe delavnic tipa C sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije ter strokovnima delavcema na CSD ter ZRSZ (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj mora v okviru izvedbe ene delavnice tipa C vključiti 15 oseb iz ciljne skupine, določene v 6.3 poglavju javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.)
10. Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta izvesti točno določeno število delavnic tipa C, kot je določeno v poglavju 5.3 ter Prilogi št. 4 tega javnega razpisa upoštevajoč tudi število izvedenih delavnic tipa C v posameznem letu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj bo pri izvedbi projektnih aktivnosti upošteval etična načela na področju socialnega dela (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj lahko kandidira samo na 1 sklopu javnega razpisa. V okviru izbranega sklopa 3 prijavitelj lahko odda največ 3 vloge (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
13. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner drugega prijavitelja, ki kandidira na sklopu 2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj na dan prijave na javni razpis priložiti vsa potrebna dokazila za osebo, ki jo bo v primeru izbora na javnem razpisu zaposlil na projektu in bo opravljala delo strokovne vodje kratkega programa socialne aktivacije ter izpolnjuje sledeče pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljne skupine in na področju izvajanja primerljivih programov s področja predmeta javnega razpisa (dokazila: Priloga št. 8/sklop 3: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovno vodjo, Priloga št. 9/sklop 3: Življenjepis (CV) strokovne vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj) ter Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
15. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj na dan prijave na javni razpis priložiti vsa potreba dokazila za osebo oziroma osebe, ki bodo v primeru izbora na javnem razpisu opravljale naloge kulturne mediatorke ter izpolnjujejo sledeče pogoje glede delovnih izkušenj in specifičnih znanj:
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta in na področju dela z osebami iz ciljne skupine in
– poleg znanja slovenščine tudi znanje jezika oseb iz ciljne skupine (dokazila: Priloga št. 19/sklop 3: Življenjepis (CV) kulturne mediatorke (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj), Priloga št. 20/sklop 3: Dokazilo o znanju tujega jezika, Priloga št. 2/sklop 3: Dokazilo o znanju slovenskega jezika ter Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. Strokovna vodja kratkega programa socialne aktivacije ter kulturna mediatorka/e morajo biti, zaradi specifike oseb iz ciljne skupine, ženskega spola (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Prijavitelj mora v primeru morebitne zamenjave strokovne vodje kratkega programa socialne aktivacije ali kulturne mediatorke/mediatork, zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake pogoje glede izobrazbe, delovne dobe, delovnih izkušenj in specifičnih znanj (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
18. Vključevanje oseb iz ciljne skupine v projektne aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
20. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 9, 10.3.3, 11, 12 in 13.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa navedene podatke preveri tudi na terenu.
8.4 Sodelovanje z deležniki v regiji/regijski enoti (t. i. pridruženi partnerji)
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki v regiji/regijski enoti. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. izobraževalne in zdravstvene ustanove, nevladne organizacije, karierni centri, večgeneracijski centri, (socialna) podjetja, ali katerikoli drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo v regiji/regijski enoti pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta ali k uspešnejšemu vključevanju oseb iz ciljnih skupin v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji je zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji).
Obdobje in regija izvajanja
9.1 Regija izvajanja projektov
Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 9 projektov izvajalo v KRVS, predvidoma 3 projekti v KRZS ter predvidoma 6 projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.
Izbrani prijavitelji bodo projekte izvajali v 6 sklopih regij oziroma 15 regijah/regionalnih enotah, kot jih predvideva nova reorganizacija CSD, in sicer na način, kot je za posamezen sklop javnega razpisa določeno v Prilogi št. 4. Iz nje je tudi razvidno število in tip delavnic, ki se bodo izvajale v posameznem sklopu regiji/regijski enoti3.
3Število kratkih programov socialne aktivacije ter sklopi regij/regijske enote so bile določene ob upoštevanju analize prejemnikov DSP v posameznih regijah/regijskih enotah, upoštevanju razporeditve koordinatorjev socialne aktivacije na regijske mobilne enote, upoštevanju geografskih značilnosti RS ter razdelitve finančnih sredstev glede na posamezno kohezijsko regijo, kot ju določa Uredba ES št. 1059/2003 in njena sprememba, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007.
9.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 30. 12. 2018.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Projekti bodo sofinancirani v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah glede na Izvedbeni načrt OP EKP 2014–2020 (INOP) je naslednji: 55 % za KRVS ter 45 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Vrednost na posamezno kohezijsko regijo je določen z INOP, finančna sredstva med regijama niso prenosljiva. Sredstva iz KRVS in KRZS se dodelijo projektom, ki bodo svoje aktivnosti, glede na sklop regije za katero bodo oddali vlogo, izvajali v eni ali obeh kohezijskih regijah.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša največ 2.340.000 EUR, od tega je 1.287.000 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 1.053.000 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
2017
2018
2019
SKUPAJ
160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU
257.400,00
686.400,00
85.800,00
1.029.600,00
160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO
64.350,00
171.600,00
21.450,00
257.400,00
SKUPAJ KRVS
321.750,00
858.000,00
107.250,00
1.287.000,00
160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU
210.600,00
561.600,00
70.200,00
842.400,00
160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO
52.650,00
140.400,00
17.550,00
210.600,00
SKUPAJ KRZS
263.250,00
702.000,00
87.750,00
1.053.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
585.000,00
1.560.000,00
195.000,00
2.340.000,00
EU DEL 80 %
468.000,00
1.248.000,00
156.000,00
1.872.000,00
SLO DEL 20 %
117.000,00
312.000,00
39.000,00
468.000,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo prijaviteljem posamezni projekt financiralo v višini, ki je odvisna od:
– sklopa javnega razpisa, na katerem prijavitelj kandidira,
– sklopa regije, kjer se bo projekt izvajal,
– tipa delavnice ter
– števila razvitih in izvedenih delavnic.
10.3.1 Sklop 1
Ministrstvo bo posamezno delavnico tipa A v okviru 1 izbranega projekta financiralo v višini največ 19.500,00 EUR. V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Sklop regij izvajanja delavnic tipa A
št. izbranih oziroma sofinanciranih projektov
št. delavnic tipa A, ki morajo biti razvite in izvedene v okviru sofinanciranega projekta
najvišja zaprošena vrednost projekta 
(v EUR)
1.
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
7
136.500
2.
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
10
195.000
3.
Kranj, Obljubljanska regija – Vzhod
1
7
136.500
4.
Ljubljana, Obljubljanska regija – 
Zahod
1
10
195.000
5.
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
7
136.500
6.
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
7
136.500
SKUPAJ
6
48
936.000
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa A, glede na statistično regijo, regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe, je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
10.3.2 Sklop 2
Ministrstvo bo posamezno delavnico tipa B v okviru 1 izbranega projekta financiralo v višini največ 6.500,00 EUR. V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Sklop regij izvajanja delavnic tipa B
št. izbranih oziroma sofinanciranih projektov
št. delavnic tipa B, ki morajo biti razvite in izvedene v okviru sofinanciranega projekta
najvišja zaprošena vrednost projekta 
(v EUR)
1.
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
27
175.500
2.
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
36
234.000
3.
Kranj, Obljubljanska regija – Vzhod
1
27
175.500
4.
Ljubljana, Obljubljanska regija – 
Zahod
1
33
214.500
5.
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
30
195.000
6.
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
27
175.500
SKUPAJ
6
180
1.170.000
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa B, glede na statistično regijo, regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe, je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
10.3.3 Sklop 3
Ministrstvo bo posamezno delavnico tipa C v okviru 1 izbranega projekta financiralo v višini največ 19.500,00 EUR. V okviru sklopa 3 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov na sledeč način:
Sklop regij izvajanja delavnic tipa C
št. izbranih oziroma sofinanciranih projektov
št. delavnic tipa C, ki morajo biti razvite in izvedene v okviru sofinanciranega projekta
najvišja zaprošena vrednost projekta 
(v EUR)
1.
Celje, Slovenj Gradec, Velenje
1
2
39.000
2.
Nova Gorica, Koper, Postojna
1
2
39.000
3.
Kranj, Obljubljanska regija – Vzhod
1
2
39.000
4.
Ljubljana, Obljubljanska regija – 
Zahod
1
2
39.000
5.
Maribor, Ptuj, Murska Sobota
1
2
39.000
6.
Novo mesto, Krško, Trbovlje
1
2
39.000
SKUPAJ
6
12
234.000
Podrobnejša opredelitev izvedbe delavnic tipa C glede na statistično regijo, regijo/regijsko enoto ter leto izvedbe je opredeljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-10/2017/2 z dne 31. 3. 2017, operacija ne predstavlja državne pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 12. 2018 in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 1. 2019.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2017, 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 30. 6. 2019.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva kohezijske politike v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
12.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
12.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
A) stroške plač in povračil v zvezi z delom (stroške plač zaposlenih na projektu);
B) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
C) stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci kratkega programa socialne aktivacije, in sicer:
– strošek za prevoz in
– strošek za prehrano;
D) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač.
12.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma na sklopu 2, vsak projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– stroški, ki so bili v preteklosti že sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
12.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila PO, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
12.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za stroške plač, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške za prevoz, stroške za prehrano, davek na dodano vrednost (DDV) ter posredne stroške po pavšalni stopnji.
Skupna vrednost spodaj navedenih stroškov, ki so v okviru tega javnega razpisa upravičeni za izvedbo 1 delavnice tipa A in C ne sme presegati 19.500,00 EUR, 1 delavnice tipa B pa 6.500,00 EUR.
A. Stroški plač
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bodo na sklopu 1 in sklopu 3 sofinancirani stroški strokovnemu vodji kratkega programa socialne aktivacije, na sklopu 2 pa vodji izobraževalnega področja.
V kolikor prijavitelj na sklopu 1 in sklopu 2 tako navede v vlogi na javni razpis (Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica oziroma Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica) se stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom lahko povrnejo tudi ostalim strokovnim sodelavcem, ki bodo nastopali v okviru projekta, na sklopu 3 pa kulturni mediatorki oziroma mediatorkam (Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica).
Obvezno:
V okviru projekta mora biti za sklop 1 in sklop 3 obvezno prijavljena najmanj 1 zaposlitev za polni delovni čas, in sicer za:
– strokovnega vodjo kratkega programa socialne aktivacije, ki mora opravljati vsaj naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih faz delavnice tipa A oziroma C, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, poročanje in priprava poročil, komunikacija z ministrstvom ipd.
V okviru projekta mora biti za sklop 2 obvezno prijavljena najmanj 1 zaposlitev za polni delovni čas, in sicer za:
– vodjo izobraževalnega področja, ki mora opravljati vsaj naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih faz delavnice tipa B, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in ministrstvom ipd.
Opcijsko:
V okviru projektov na sklopu 1 in sklopu 2 je predvideno, da bodo delo opravljali tudi strokovni sodelavci na projektu, na sklopu 3 pa kulturna mediatorka oziroma kulturne mediatorke. V okviru prijavljenih projektov je plačilo za njihovo delo lahko predvideno bodisi v okviru stroška plač, bodisi v okviru stroška storitev zunanjih izvajalcev, vendar pod pogoji, ki so določeni v točki B. tega poglavja javnega razpisa.
B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z svojimi zaposlenimi v prijavljenem projektu je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član.
Za sklop 2, v primeru prijave prijavitelja s projektnimi partnerji, veljajo enaka določila tudi za projektne partnerje. Prav tako ni dovoljeno sklepanje podjemih in avtorskih pogodb z zaposlenimi znotraj projektnega partnerstva.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (delo strokovnih sodelavcev na projektu, delo kulturne mediatorke, izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev).
Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
C. Stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci kratkega programa socialne aktivacije, in sicer:
– stroški za prevoz
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu kratkega programa socialne aktivacije katerega kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa (tj. delavnice) oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa.
Za izračun višine stroška za prevoz se upošteva najnižja cena vozovnice za javni prevoz.
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu kratkega programa socialne aktivacije za vsak dan dejanske prisotnosti v programu. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 3).
– stroški za prehrano
Udeleženec kratkega programa socialne aktivacije lahko v času vključenosti v program (tj. delavnico) pridobi pravico do stroškov za prehrano.
Višina stroška za prehrano znaša 3,70 evrov na dan dejanske prisotnosti v programu in je izplačana, če je oseba v posameznem dnevu v programu prisotna najmanj 4 ure. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 3).
Udeleženec kratkega programa socialne aktivacije je upravičen do izplačila stroška za prevoz in stroška za prehrano na podlagi podpisane Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 3), ki jo ob vključitvi v kratki program socialne aktivacije podpišejo udeleženec kratkega programa socialne aktivacije, izbrani prijavitelj ter pristojna oseba ministrstva.
Vsa izplačila denarnih prejemkov izbrani upravičenec izplačuje neposredno udeležencu kratkega programa socialne aktivacije na način kot je določen s Sklepom ministrstva.
D. Davek na dodano vrednost (DDV)
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbiti znesek DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega finančnega urada.
V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, sodi davek na dodano vrednost (DDV) med upravičene stroške projekta, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec identificiran za namene DDV, upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.
Prijavitelji, ki bodo uveljavljali DDV kot upravičen strošek v okviru projekta, morajo pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno, ali je prijavitelj kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja. Če je iz potrdila razvidno, da je prijavitelj kot davčni zavezanec identificiran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV;
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
Za sklop 2, v primeru prijave prijavitelja s projektnimi partnerji, veljajo enaka določila tudi za projektne partnerje.
Potrdilo pristojne finančne uprave o pravici do povračila stroška DDV v okviru projekta mora prijavitelj, v primeru izbora na javnem razpisu, pridobiti ter posredovati ministrstvu pred začetkom izvajanja projekta, in sicer najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta.
Za sklop 2, v primeru prijave prijavitelja s projektnimi partnerji, mora potrdili pristojne finančne uprave o pravici do povračila stroška DDV v okviru projekta, pridobiti ter posredovati ministrstvu tudi za vse projektne partnerje.
E. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač.
13 Postopek izbora prijaviteljev
13.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko kandidira le na 1 sklopu javnega razpisa (tj. ali sklopu 1 ali sklopu 2 ali sklopu 3). V kolikor bo posamezni prijavitelj kandidiral na več sklopih javnega razpisa, se bo upoštevala tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse ostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Posamezni prijavitelj lahko na sklop 1 in sklop 2 predloži največ 1 vlogo za sofinanciranje, na sklop 3 pa največ 3 vloge za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje kot je določeno, bo na sklopu 1 in sklopu 2 upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, na sklopu 3 pa bodo upoštevane tiste vloge, ki bodo prispele kot prve tri, vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji za posamezen sklop javnega razpisa. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo:
– za sklop 1: Obrazec št. 1/sklop 1, Obrazec št. 2/sklop 1 in Obrazec št. 3/sklop 1.
– za sklop 2: Obrazec št. 1/sklop 2, Obrazec št. 2/sklop 2 in Obrazec št. 3/sklop 2.
– za sklop 3: Obrazec št. 1/sklop 3, Obrazec št. 2/sklop 3 in Obrazec št. 3/sklop 3.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 15. 5. 2017, najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije««. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 5: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in na sklopu 2, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 8 in 14 tega javnega razpisa.
13.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
13.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisPin 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 5. 2017 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
13.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Če prijavitelj, in na sklopu 2, v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR: razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
13.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 8 in 14 tega javnega razpisa.
V primeru da prijavitelj, in na sklopu 2, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo v posameznem sklopu regij dosegli minimalni kakovostni kriterij, ki znaša:
– za sklop 1: 47 točk,
– za sklop 2: 43 točk ter
– za sklop 3: 47 točk.
Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo v posameznem sklopu regiji dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpisano število predvidenih projektov za sklop regije, bodo imeli prednost pri izboru projekti z višjim številom točk. V primeru, da v posameznem sklopu regiji noben prijavitelj ne bi zbral zadostnega števila točk za dosego minimalnega kakovostnega kriterija ali če za posamezen sklop regij ne bo prispela nobena vloga, se finančna sredstva za ta sklop regij ponudijo prijaviteljem, ki so bili izbrani na istem sklopu javnega razpisa, vendar na drugem sklopu regij. Prednost pri izbiri bo imel tisti prijavitelj, ki je bil izbran v sklopu regij, ki je geografsko najbližje sklopu regij, kjer ni bilo izbranega prijavitelja. V kolikor nobeden od izbranih prijaviteljev dodatno ponujene izvedbe projekta ne bi sprejel, se finančna sredstva za ta sklop regij ne dodelijo, niti se ne prenesejo za financiranje projektov znotraj drugega sklopa regij.
Ministrstvo dopušča možnost, da bo v takem primeru objavilo nov javni razpis za dodelitev preostalih razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa, vendar le za tisti sklop javnega razpisa in za tisti sklop regij, v katerem se v tem javnem razpisu finančna sredstva ne bodo dodelila na način kot izhaja iz Priloge št. 4 tega javnega razpisa.
V primeru, da več prijaviteljev v posameznem sklopu regij doseže enako število točk, bo prednost pri izboru imela vloga, ki bo:
– na sklopu 1: prejela večje število točk pri 5.1., 2.1. ter 5.3, in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
– na sklopu 2: skupaj prejela večje število točk pri merilih 3.1., 6.1. ter 6.2. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
– na sklopu 3: prejela večje število točk pri merilu 3.1., 7.1. ter 7.2., in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko za posamezen sklop regij znotraj istega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da dosežejo minimalni kakovostni kriterij določen za posamezni sklop javnega razpisa.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, projektnih aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
13.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
13.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
14 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
14.1 Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno
3
delno ustrezno
2
sprejemljivo
1
pogojno sprejemljivo
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje možno skupno število doseženih točk je:
– na sklopu 1: 84 točk,
– na sklopu 2: 80 točk ter
– na sklopu 3: 84 točk.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v posameznem sklopu regiji dosegli največje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, določen za vsak posamezen sklop javnega razpisa.
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je določena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 
24 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.3 Ustreznost metod dela za doseganje ciljev javnega razpisa
4
1.4 Finančna ustreznost
4
1.5 Učinek doseženih ciljev in rezultatov na osebe iz ciljnih skupin
4
1.6 Učinek doseženih ciljev in rezultatov na regijo/regijsko enoto oziroma lokalno okolje
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.2 dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 
16 točk
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta
8
2.2 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
16 točk
3.1 Izkušnje osebja na projektu
4
3.2 Prisotnost in prepoznavnost prijavitelja v regiji/regijski enoti oziroma lokalnem okolju
4
3.3 Sodelovanje z drugimi deležniki v regiji/regijski enoti oziroma lokalnem okolju
4
3.4 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci v regiji/regijski enoti ali na nacionalni ravni
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 
12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2 Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta
4
4.3 Podpora osebam iz ciljnih skupin ob izhodu iz kratkega programa socialne aktivacije
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI ZA SKLOP 1
Možnih največ 
16 točk
5.1 Izkušnje prijavitelja
4
5.2 Aktivna vloga in sodelovanje oseb iz ciljnih skupin v projektu
4
5.3 Individualni pristop in obravnava oseb iz ciljnih skupin
4
5.4 Zagotovitev dviga socialnih in funkcionalnih kompetenc za približevanje vstopu na trg dela
4
6. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI ZA SKLOP 2
Možnih največ 
12 točk
6.1 Izkušnje prijavitelja
4
6.2 Izkušnje projektnih partnerjev
4
6.3 Jasna opredelitev vlog v projektu
4
7. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI ZA SKLOP 3
Možnih največ 
16 točk
7.1 Izkušnje prijavitelja
4
7.2 Vključenost osebe s poznavanjem kulturnega okolja ciljne skupine
4
7.3 Vključevanje družinskih članov
4
7.4 Zagotovitev dviga socialnih in funkcionalnih kompetenc za približevanje vstopu na trg dela
4
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
SKLOP 1
84
SKLOP 2
80
SKLOP 3
84
15 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
16 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe.
Prijavitelj, ki na sklopu 2 kandidira skupaj s projektnimi partnerji, mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta in predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 6/sklop 2: Vzorec partnerskega sporazuma). Vzorec partnerskega sporazuma mora biti ob prijavi na javni razpis izpolnjen in parafiran s strani odgovornih oseb prijavitelja in projektnih partnerjev oziroma pooblaščenih oseb.
17 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in, na sklopu 2, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 9. 5. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 11. 5. 2017.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se za vsak posamezen sklop javnega razpisa nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj navedeni prijavni obrazci in priloge so ločeni glede na sklop prijave na javni razpis, pri čemer je to posebej označeno na posameznem obrazcu oziroma prilogi (/sklop 1, /sklop 2 in /sklop 3). Kjer to ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za vse sklope javnega razpisa enaki.
19.2.1 Sklop 1
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1/sklop 1: Osnovni podatki o projektu in prijavitelju
– Obrazec št. 2/sklop 1: Prijavnica
– Obrazec št. 3/sklop 1: Finančni načrt
– Obrazec št. 4/sklop 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
– Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 4: Razvrstitev programov v posamezne sklope regij/regijske enote
– Priloga št. 5: Označba vloge
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7/sklop 1: Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor za izkazovanje zahtevanih pogojev ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 8/sklop 1: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo
– Priloga št. 9/sklop 1: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 10/sklop 1: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca)
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji
19.2.2 Sklop 2
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1/sklop 2: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2/sklop 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3/sklop 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 4/sklop 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5/sklop 2: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
– Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 4: Razvrstitev programov v posamezne sklope regij/regijske enote
– Priloga št. 5: Označba vloge
– Priloga št. 6/sklop 2: Vzorec partnerskega sporazuma
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji
– Priloga št. 14/sklop 2: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vodjo izobraževalnega področja
– Priloga št. 15/sklop 2: Življenjepis (CV) vodje izobraževalnega področja (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj)
– Priloga št. 16/sklop 2: Potrdilo Andragoškega centra
– Priloga št. 17/sklop 2: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega sodelavca
– Priloga št. 18/sklop 2: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj)
19.2.3 Sklop 3
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1/sklop 3: Osnovni podatki o projektu in prijavitelju
– Obrazec št. 2/sklop 3: Prijavnica
– Obrazec št. 3/sklop 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4/sklop 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
– Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 4: Razvrstitev programov v posamezne sklope regij/regijske enote
– Priloga št. 5: Označba vloge
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7/sklop 3: Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja
– Priloga št. 8/sklop 3: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovno vodjo
– Priloga št. 9/sklop 3: Življenjepis (CV) strokovne vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji
– Priloga št. 19/sklop 3: Življenjepis (CV) kulturne mediatorke (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj)
– Priloga št. 20/sklop 3: Dokazilo o znanju tujega jezika
– Priloga št. 21/sklop 3: Dokazilo o znanju slovenskega jezika
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina