Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, stran 2519.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 23. seji 27. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Pravilniku o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) se črta drugi odstavek 2. člena.
2. člen 
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se med upravičence do zamenjave stanovanja uvrsti najemnik, ki ima del obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja neporavnan in je pripravljen zamenjati sedanje stanovanje za manjše stanovanje ter skleniti dogovor o naknadnem oziroma obročnem plačilu navedenih obveznosti.«.
3. člen 
V 4. členu se podpičje na koncu četrte alineje nadomesti s piko in črta peta alineja.
4. člen 
V 9. členu se za tretjim stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi: »V primeru iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se upravičenca črta iz seznama čakajočih, ko prvič odkloni preselitev v ponujeno manjše stanovanje, ki je po površini lahko tudi manjše od predpisanih površinskih normativov.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-18/2017-3
Ljubljana, dne 27. marca 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost