Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

864. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016, stran 2543.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14 in 85/16) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2016.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016 izkazuje (v EUR brez centov):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.720.591
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.525.955
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.665.550
700 Davki na dohodek in dobiček
2.219.184
703 Davki na premoženje
350.115
704 Domači davki na blago in storitve
88.614
706 Drugi davki
7.638
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
860.405
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
323.987
711 Takse in pristojbine
4.125
712 Globe in druge denarne kazni
6.000
714 Drugi nedavčni prihodki
526.293
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
23.086
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
23.080
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
171.540
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
111.568
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
59.972
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.014.789
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
970.682
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
232.450
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.930
402 Izdatki za blago in storitve
698.195
403 Plačila domačih obresti
108
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.236.588
410 Subvencije
7.601
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
651.955
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
198.476
413 Drugi tekoči domači transferi
378.556
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
744.376
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
744.376
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
63.143
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
7.525
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
55.618
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
705.791
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
705.738
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.318.685
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
18.248
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.248
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
18.248
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V) 
–18.248
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
60.904
50
ZADOLŽEVANJE
60.904
500 Domače zadolževanje
60.904
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
20.591
55
ODPLAČILA DOLGA
20.591
550 Odplačila domačega dolga
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
727.856
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
40.313
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–705.791
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
195.632
4. člen 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2016 v višini 727.856 EUR, se bo razporedil v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0001/2017
Breznica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost