Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1822/17, Stran 829
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 16. 3. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok