Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

793. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 2310.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16 in 84/16) se v 2. členu 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja in grmičevja, ki ni gozdni rob ali del zaraščajoče se površine, in ni del GERK ter služi namenu razmejevanja, pri čemer je znotraj vsakih deset metrov mejice dopustna ena vrzel, ki ne sme biti večja od treh metrov;«.
2. člen 
V šestem odstavku 21. člena se peti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Gnojilni načrt je petleten.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Gnojilni načrt iz šestega odstavka tega člena se izdela na podlagi veljavne analize tal. Veljavna analiza tal je analiza tal, izdelana od 1. januarja 2011 za leto 2016, za obdobje od leta 2017 do leta 2020 pa analiza tal, izdelana od 1. januarja 2016.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. točke prvega odstavka tega člena, morajo kopije analiz tal in gnojilnih načrtov v fizični obliki ali kot skenogram ob oddaji zbirne vloge poslati agenciji.«.
Dosedanji deseti do štirinajsti odstavek postanejo enajsti do petnajsti odstavek.
3. člen 
V prvem odstavku 111. člena se druga alineja točke b) spremeni tako, da se glasi:
»– prašiči: slovenska landrace – linija 11, slovenska landrace linija – 55, slovenski veliki beli prašič;«.
V šestem odstavku se za besedilom »v operacijo« črta beseda »iz«.
4. člen 
V petem odstavku 124. člena se peti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Gnojilni načrt je petleten.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Gnojilni načrt iz petega odstavka tega člena se izdela na podlagi veljavne analize tal. Veljavna analiza tal je analiza tal, izdelana od 1. januarja 2011 za leto 2016, za obdobje od leta 2017 do leta 2020 pa analiza tal, izdelana od 1. januarja 2016.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Upravičenci do plačil za ukrep EK, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. točke prvega odstavka tega člena, morajo kopije analiz tal in gnojilnih načrtov v fizični obliki ali kot skenogram ob oddaji zbirne vloge poslati agenciji.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
5. člen 
V prilogi 6 se v vrstici s šifro »405« stolpca »KMRS« v stolpcu »Skupina EK« beseda »ekoZ« nadomesti z besedo »ekoP«.
6. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2 črta vrstica z besedilom:
»
KRA_MEJ
Pri KRA_MEJ se je dolžina ali širina mejice zmanjšala (glede na vstopno leto).
II
«. 
Za sedemnajstim odstavkom se doda nov osemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(18) Če je z upravnim pregledom iz tretje alineje petnajstega odstavka 21. člena oziroma druge alineje desetega odstavka 124. člena uredbe pri upravičencih iz desetega odstavka 21. člena oziroma osmega odstavka 124. člena uredbe ugotovljena neveljavnost analiz tal in gnojilnih načrtov, se v tekočem letu plačilo za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK zavrne po stopnji, ki je enaka deležu, ki ga predstavljajo površine z neveljavnimi analizami tal in gnojilnimi načrti v razmerju do vseh kmetijskih površin KMG.«.
Dosedanji osemnajsti do šestindvajseti odstavek postanejo devetnajsti do sedemindvajseti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ne glede na nov deseti odstavek 21. člena uredbe morajo upravičenci, ki v letu 2017 prvič vstopajo v ukrep KOPOP ali pridobijo nove GERK in v skladu s 153. členom uredbe vložijo zahtevek ter imajo gnojilne načrte izdelane na podlagi analize tal, katere veljavnost ni v skladu s spremenjenim devetim odstavkom 21. člena uredbe, izdelati nove analize tal in gnojilne načrte, ki so v skladu s spremenjenim devetim odstavkom 21. člena uredbe, ter kopije teh analiz tal in gnojilnih načrtov kot skenogram ali v fizični obliki poslati agenciji najpozneje do 31. decembra 2017.
8. člen 
Ne glede na nov osmi odstavek 124. člena uredbe morajo upravičenci, ki v letu 2017 prvič vstopajo v ukrep EK ali pridobijo nove GERK in v skladu s 153. členom uredbe vložijo zahtevek ter imajo gnojilne načrte izdelane na podlagi analize tal, katere veljavnost ni v skladu s spremenjenim sedmim odstavkom 124. člena uredbe, izdelati nove analize tal in gnojilne načrte, ki so v skladu s spremenjenim sedmim odstavkom 124. člena uredbe, ter kopije teh analiz tal in gnojilnih načrtov kot skenogram ali v fizični obliki poslati agenciji najpozneje do 31. decembra 2017.
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-2330-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik