Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

785. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2016, stran 2300.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 23. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žiri za leto 2016 
1. člen
Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2016 znašajo:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.261.409,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.764.505,18
70
DAVČNI PRIHODKI
2.999.110,11
700 Davki na dohodek in dobiček
2.660.579,00
703 Davki na premoženje
280.300,47
704 Domači davki na blago in storitve
45.230,30
706 Drugi davki
13.000,34
71
NEDAVČNI PRIHODKI
765.395,07
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
71.222,84
711 Takse in pristojbine
2.999,95
712 Globe in druge denarne kazni
31.428,20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
601.150,08
714 Drugi nedavčni prihodki
58.594,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
77.958,84
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
39.900,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
38.058,84
73
PREJETE DONACIJE
250,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
250,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
418.695,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
394.356,63
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih sredstev
24.339,06
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.369.695,96
40
TEKOČI ODHODKI
1.422.797,36
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.739,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
48.983,01
402 Izdatki za blago in storitve
1.007.296,10
403 Plačila domačih obresti
5.778,98
409 Rezerve
45.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.425.044,89
410 Subvencije
23.620,92
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
957.397,04
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
165.351,11
413 Drugi tekoči domači transferi
278.675,82
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.418.752,87
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.418.752,87
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
103.100,84
431 Investicijski transferi prav., fiz. os., ki niso prorač. upor.
82.028,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
21.072,84
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–108.286,25
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.207,43
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
8.207,43
750 Prejeta vračila danih posojil
8.207,43
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
11.502,53
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
11.502,53
440 Dana posojila
10.000,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
1.502,53
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–3.295,10
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
36.465,00
55
ODPLAČILA DOLGA
36.465,00
550 Odplačila domačega dolga
36.465,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–148.046,35
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.465,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
108.286,25
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
450.368,34
900902 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
450.368,34
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2017-1
Žiri, dne 24. marca 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.