Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

782. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur kot spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta Industrijske cone Šentjur, stran 2279.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 37. Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, št. 37/11 in 54/16) župan Občine Šentjur sprejme
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur kot spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta Industrijske cone Šentjur 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) kot spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta industrijske cone Šentjur (v nadaljevanju: OPPN IC Šentjur), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06).
(2) Na podlagi izdelanih novih strokovnih podlag na območju industrijske cone Šentjur (hidrološko-hidravlične vsebine, idejne zasnove vodnogospodarskih ukrepov za zavarovanje visokih voda), spremenjenih okoliščin, interesov lastnikov zemljišč oziroma potencialnih investitorjev je potrebno izdelati novelacijo podrobnega prostorskega načrta.
2. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka) 
(1) Območje izdelave OPPN IC Šentjur se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) ŠE119.
(2) Izdelava OPPN IC Šentjur kot sprememba in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta industrijske cone Šentjur se v skladu z 18. členom ZPNačrt vodi po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve temeljijo na prikazu stanja prostora in na že izdelanih strokovnih podlagah (hidrološko-hidravlične vsebine in idejne zasnove za spremembe in dopolnitve OPPN Industrijska cona Šentjur, ki jih je izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. pod št. projekta 135/16).
(2) Za območje je potrebno izdelati novelacijo geodetskega načrta.
(3) Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom priprave.
4. člen 
(roki za pripravo) 
(1) Terminski plan priprave:
– izdelava delovnega osnutka v 30 dneh od pridobitve geodetskega načrta in projektnih nalog lastnikov zemljišč oziroma zainteresiranih investitorjev;
– izdelava osnutka v 30 dneh od potrditve delovnega osnutka;
– priprava dopolnjenega osnutka v 40 dneh po pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora (NUP);
– izdelava predloga v 30 dneh po zavzetju stališč do pripomb in predlogov;
– priprava usklajenega predloga po pridobitvi mnenj NUP.
(2) V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno, zgoraj navedeni roki pa se bodo ustrezno prilagodili.
5. člen 
(nosilci urejanja prostor) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki k osnutku predložijo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti in k predlogu mnenja glede upoštevanja smernic, so:
– za področje upravljanja z vodami:
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– za področje zaščite in reševanja:
RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– za področje varstva kulturne dediščine:
RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– za področje cestnega in železniškega prometa:
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za kopenski promet,
– za področje ohranjanja narave:
Zavod za varstvo narave, OE Celje,
– za področje energetike:
Elektro Celje d.d., Celje,
Elektro Turnšek d.o.o.,
Adriaplin d.o.o.,
– za področje komunikacijske infrastrukture:
Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
– za področje okoljske infrastrukture:
JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o.,
– Občina Šentjur.
(2) Osnutek prostorskega akta se posreduje tudi Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje), ki bo občino pisno seznanil, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Če se v postopku OPPN IC Šentjur ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice in mnenja pridobijo tekom postopka priprave.
6. člen 
(obveznosti financiranja) 
Finančna sredstva za pripravo prostorskega akta (OPPN IC Šentjur) bo pripravljavec zagotovil v proračunu Občine Šentjur.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Sprejet prostorski akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-15/2017
Šentjur, dne 15. marca 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.