Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

763. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 2252.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 14. 3. 2017 objavlja
C E N I K 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4099 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN≤20
1
5,9518
20<DN<40
3
17,8554
40≤DN<50
10
59,5180
50≤DN<65
15
89,2770
65≤DN<80
30
178,5540
80≤DN<100
50
297,5900
100≤DN<150
100
595,1800
150≤DN
200
1190,3600
B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode v EUR/m3
Odvajanje komunalnih odpadnih voda
potrjena cena
zaračunana cena
1,3678
0,3366
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki se obračuna v EUR/mesec, je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Potrjena cena
Zaračunana cena
DN≤20
1
22,1690
6,9000
20<DN<40
3
66,5070
20,7000
40≤DN<50
10
221,6900
69,0000
50≤DN<65
15
332,5350
103,5000
65≤DN<80
30
665,0700
207,0000
80≤DN<100
50
1.108,4500
345,0000
100≤DN<150
100
2.216,9000
690,0000
150≤DN
200
4.433,8000
1.380,0000
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za omrežnino odvajanja komunalnih odpadnih voda.
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
3. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode v EUR/m3
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
Potrjena cena
Zaračunana cena
1,6653
0,4702
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
4. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki se obračuna v EUR/mesec, je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Potrjena cena
Zaračunana cena
DN≤20
1
6,8140
3,1140
20<DN<40
3
20,4420
9,3420
40≤DN<50
10
68,1400
31,1400
50≤DN<65
15
102,2100
46,7100
65≤DN<80
30
204,4200
93,4200
80≤DN<100
50
340,7000
155,7000
100≤DN<150
100
681,4000
311,4000
150≤DN
200
1.362,8000
622,8000
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za omrežnino čiščenja komunalnih odpadnih voda.
STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
5. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2314 EUR/m3
6. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN≤20
1
0,4296
20<DN<40
3
1,2888
40≤DN<50
10
4,2960
50≤DN<65
15
6,4440
65≤DN<80
30
12,8880
80≤DN<100
50
21,4800
100≤DN<150
100
42,9600
150≤DN
200
85,9200
C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1469 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0130 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1435 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0106 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1285 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se uporabljajo od 1. 4. 2017 dalje.
Št. 926/2017
Grosuplje, dne 24. marca 2017
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.