Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

VL 14285/2017 Os-1769/17, Stran 850
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Tanji Petrinjak, Vojkova ulica 6, Celje, ki jo zastopa zač. zast. odvetnica Nataša Freitag, Glavni trg 7, Celje, zaradi izterjave 3.490,83 EUR, sklenilo:
Dolžnici Tanji Petrinjak, Vojkova ulica 6, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Freitag, Glavni trg 7, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. 3. 2017