Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

766. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 2, stran 2255.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je župan Občine Ivančna Gorica dne 15. marca 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 2 
1. Uvodne določbe 
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13 in 81/16, v nadaljevanju teksta: OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
1. Pobudo za Spremembo in dopolnitev OPN 2 (v nadaljevanju teksta: SD OPN 2) sta podala podjetnika v imenu pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Ivančna Gorica. Pobuda predstavlja širitev obstoječe gospodarske cone Piskovka. Širitev je zastavljena na območju severozahoda naselja Višnja Gora. Pobuda obravnava širitev gospodarske cone Piskovka na zahodu v velikosti približno 1,0 ha (v nadaljevanju teksta: GC Piskovka – zahod). V GC Piskovka – zahod se načrtujejo gospodarske dejavnosti, uslužnostne dejavnosti večinoma povezane s storitvami na terenu in zato nimajo neposredno motečih vplivov na bivalno okolje. Že delujoče poslovne dejavnosti želita znana investitorja preseliti iz obstoječih lokacij v naselju na sam rob naselja Višnja Gora (v Občini Ivančna Gorica), kjer je že predvidena poslovna dejavnost. Na obstoječih lokacijah te dejavnosti nimajo razvojnih možnosti in kot take tudi preraščajo svoj obseg poslovanja. Prav tako trenutne lokacije delujočih dejavnosti zaradi neposredne bližine stanovanjskih območij, slabe prometne dostopnosti za logistiko in nezadostne komunalne opremljenosti niso na primerni lokaciji v naselju.
V veljavnem OPN Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) je na obravnavanem območju v OPN namenska raba gozd in drugo kmetijsko območje (G – gozd, 2K – druga kmetijska). V obstoječem OPN so opredeljena območja z namensko rabo IG (gospodarske cone) na nekaj območjih z obstoječimi gospodarskimi dejavnostmi, vendar so na teh območjih omejene možnosti za razvoj novih dejavnosti, ker so bodisi že zapolnjene, ali pa bodo v bližnji prihodnosti, ker so že znani investitorji za zapolnitev še nepozidanih površin. Prav tako pobudnika ugotavljata, da je bila v letu 2016 sprejeta Gospodarska cona Škrjanče v SD OPN (Uradni list RS, št. 81/16) v celoti zasedena z investitorji že med sprejemanjem akta.
V OPN tudi ni predvidenih drugih večjih površin, ki bi bile namenjene razvoju gospodarskih dejavnosti oziroma preselitvi obstoječih dejavnosti, ki trenutno delujejo na neprimernih lokacijah, ki so že v celoti pozidane. Zato je pobudnik na Občino Ivančna Gorica vložil pobudo za spremembo OPN Občine Ivančna Gorica. Pobudi je priložil Strokovno podlago za potrebe sprememb in dopolnitev OPN Občine Ivančna Gorica za »ŠIRITEV GOSPODARSKE CONE PISKOVKA« (Savaprojekt Krško d.d., november 2015), v kateri je preverjena in utemeljena namera investitorjev.
2. Poleg umestitve in ureditve GC Piskovka – zahod je bila podana tudi pobuda za ureditev podrobne namenske rabe na območju Mestnega kopališča Višnja Gora v velikosti približno 1,0 ha, ki je locirana tudi na območju naselja Višnja Gora. S SD OPN se omogoči načrtovan razvoj osnovne kopališke dejavnosti in spremljajočih dejavnosti.
Na podlagi navedenih razlogov Občina Ivančna Gorica začenja s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Ivančna Gorica.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na določila besedilnega in grafičnega dela strateškega in izvedbenega dela OPN.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na strateški in izvedbeni del OPN.
V strateškem delu se opredeli zemljišče zahodno od za gospodarske cone Piskovka kot širitev predvidene GC Piskovka – jugozahod.
V izvedbenem delu OPN se spremeni namenska raba zemljišč za potrebe:
– širitev Gospodarske cone Piskovka – zahod za potrebe centralno gospodarskih dejavnosti (storitve, obrti, podjetništva): parc. št. 246/11, parc. št. 246/4 in delu parc. št. 349/2 vse k.o. Dedni Dol in
– umestitev spremljajočih objektov in naprav na Mestnem kopališču Višnja Gora za potrebe centralnih dejavnosti (predvsem športa in rekreacije): parc. št. 726/2, 727/1, 727/2, 728/5, 728/16, 728/20, 730/2, 731/10, 731/11 in 731/13, vse k.o. Dedni Dol. Za območje gospodarske cone in območje Mestnega kopališča se določijo prostorski izvedbeni pogoji-PIP.
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnika SD OPN 2 ali pripravljavca SD OPN 2 ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN 2 lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
Predmet načrtovanja:
S SD OPN 2 se bo širila gospodarska cona na gozdnem oziroma kmetijskem območju zahodno od GC Piskovka v naselju Višnja Gora. V ta namen bo opredeljena namenska raba za gospodarske cone (IG) in nova enota urejanja prostora. Prostorski izvedbeni pogoji za novo enoto urejanja prostora bodo pripravljeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. S SD OPN 2 se bo tudi določilo stavbno zemljišče za območje Mestnega kopališča, da se bo zagotovila možnost izgradnje kampa, parkirišč in pripadajočih funkcionalno gospodarskih objektov in naprav z opredelitvijo stavbnega zemljišča po namenski rabi, površine za turizem-BT. Skladno s tem se bo določila nova enota urejanja prostora.
Vrsta postopka:
Postopek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta bo potekal skladno z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), torej po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem OPN (redni postopek).
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo izražene razvojne pobude, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora, prikaz stanja prostora, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov. Za umestitev gospodarske cone Piskovka – zahod se smiselno upošteva izdelana »Strokovna podlaga za ŠIRITEV GOSPODARSKE CONE PISKOVKA, Savaprojekt Krško d.d., november 2015«, z dopolnitvami. Za območje ureditev se izdelajo podrobnejše strokovne podlage v podrobnosti Prostorsko izvedbenih pogojev.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu s prvimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Priprava SD OPN 2 bo potekala po naslednjih fazah s predvidenimi časovnimi roki:
1. analiza in pregled obstoječega gradiva 10 dni po objavi sklepa v Uradnem listu;
2. osnutek 10 dni od pridobitve strokovnih podlag;
3. pridobivanje prvih mnenj NUP in odločbe o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje – CPVO 60 dni;
4. urbanistične rešitve in tehnične rešitve za GJI 20 dni od pridobitve prvih mnenj vseh NUP;
5. dopolnjen osnutek 15 dni od potrditve urbanističnih in tehničnih rešitev;
6. javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni;
7. priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve 20 dni od pridobitve vseh pripomb;
8. predlog 30 dni od potrditve stališč do pripomb;
9. pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje z NUP 60 dni;
10. usklajen predlog 30 dni od pridobitve pozitivnih drugih mnenj vseh NUP;
11. sprejem SD OPN 2 na Občinskem svetu Ivančna Gorica;
12. objava odloka o SD OPN 2 v uradnem glasilu;
13. dostava gradiva 15 dni od sprejema na občinskem svetu.
Če bo potreben postopek CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN 2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN 2.
6. Nosilci urejanja prostora
Prva in druga mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja podajo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami);
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa);
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti);
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
14. DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
15. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
16. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
17. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, Ljubljana;
18. Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje (za področje gospodarske javne infrastrukture);
19. Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (za področje gospodarske javne infrastrukture);
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
21. Telekom Slovenije d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
22. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (v postopku CPVO).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku priprave SD OPN 2 sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine odloči, ali je za SD OPN 2 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Če je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, investitor zagotovi izdelavo okoljskega poročila.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave prostorskega akta in postopka ter stroške morebitnih dodatnih strokovnih analiz in podlag nosi pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev OPN 2.
8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ivančna Gorica in začne veljati naslednji dan po objavi. Posreduje se ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 3505-0001/2017-3
Ivančna Gorica, dne 15. marca 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.