Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

769. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2017, stran 2260.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 23. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju april–junij 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun 
april–junij 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
482.038
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
475.463
70
DAVČNI PRIHODKI
418.638
700 Davki na dohodek in dobiček
398.983
703 Davki na premoženje
6.700
704 Domači davki na blago in storitve
12.855
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
56.825
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
7.430
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni 
900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10
714 Drugi nedavčni prihodki 
47.886
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
200
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.375
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.375
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400.718
40
TEKOČI ODHODKI
129.089
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
35.181
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.140
402 Izdatki za blago in storitve
87.017
403 Plačila domačih obresti
1.750
41
TEKOČI TRANSFERI
227.310
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
163.260
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
5.200
413 Drugi tekoči domači transferi
58.850
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
43.119
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43.119
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
81.320
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
60.596
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–81.320
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
+50.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2017 dalje.
Št. 410-6/2016-38
Kostanjevica na Krki, dne 23. marca 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.