Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

791. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016, stran 2304.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 16. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2016 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.436.599
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.669.239
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.226.376
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.187.465
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.157.011
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
837.218
706
 
DRUGI DAVKI
44.682
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.442.863
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.977.053
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.886
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
33.211
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
217.820
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
204.893
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
105.610
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
105.610
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
16.481
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
16.481
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
645.270
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
577.206
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.063
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.528.131
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.483.730
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
383.028
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
55.848
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.994.854
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
50.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.999.098
410
 
SUBVENCIJE
137.137
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.035.234
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
487.552
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.339.175
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.152.506
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.152.506
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
892.797
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
694.613
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
198.184
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–91.532
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
1.500
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
1.500
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–1.500
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–93.032
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
91.532
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.366.663
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Stanje sredstev na računu na 31. 12. 2016 po zaključnem računu znaša 2.273.630,99 €.
Presežek sredstev proračuna v višini 1.623.452,00 € je bil že razporejen v proračunu za leto 2017, razliko 650.178,99 € pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2017.
Presežek namenskih sredstev v skupni višini 274.865,41 € v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2016 je naslednji:
prihodki iz naslova koncesij za divjad
0,44
počitniška dejavnost
30.230,18
turistična taksa
93.479,50
prodaja stanovanj in zemljišč (za obnovo stanovanj Dovje 41)
151.155,29
4. člen 
Sklad stalne proračunske rezerve (za naravne nesreče):
Stanje 31. 12. 2015
84.605,04
pripis obresti v letu 2016
476,10
vplačilo sredstev iz proračuna 
50.000,00
izplačila iz rezervnega sklada
97.602,79
Stanje 31. 12. 2016
37.478,35
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 v višini 37.478,35 € se prenese v leto 2017.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 38.579.096,00 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2015-11
Kranjska Gora, dne 29. marca 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.
 

AAA Zlata odličnost