Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

800. Akt o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij, stran 2314.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12) sta Vlada Republike Slovenije na 127. redni seji dne 23. 3. 2017 in Občinski svet Občine Vitanje na 10. korespondenčni seji dne 10. 2. 2017 sprejela
A K T 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem aktom se ustanovi javni zavod Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ime zavoda je: Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij.
(3) Angleško ime zavoda je: Cultural and economic Centre of European Space Technologies.
(4) Skrajšano ime zavoda je: KSEVT.
(5) Sedež zavoda je: Na vasi 18, Vitanje.
(6) Ustanovitelja zavoda sta Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, v razmerju Republika Slovenija 5/6 in Občina Vitanje 1/6.
(7) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata za Republiko Slovenijo Vlada Republike Slovenije, za Občino Vitanje pa občinski svet, razen v primerih, ko je glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom določeno drugače.
(8) Zavod pri svojem poslovanju uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, ki ima na svoji površini izpisano KSEVT.
2. člen 
Poslanstvo 
Poslanstvo zavoda je promocija aktivnosti, povezanih z vesoljem, promocija vesoljskih tehnologij, promocija skupne evropske vesoljske politike, promocija tehnoloških dosežkov drugih vesoljskih politik držav, ki imajo visoko razvito vesoljsko tehnologijo, povezovanje podjetij in drugih institucij, ki delujejo na področju razvoja vesoljskih tehnologij, ter promocija in razvoj turizma, z navezavo na aktivnosti ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, umetnosti in razvoja družbeno kulturnih vsebin z namenom kulturalizacije vesolja in združevanja umetnosti, znanosti in gospodarstva. Zavzemanje za večjo prisotnost gospodarstva v aktivnostih vesoljske industrije. V okviru svojega poslanstva zavod upošteva tudi vprašanja etičnosti ter razvoja in uveljavljanja etičnih načel v kulturalizaciji in eksploataciji vesolja.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA 
3. člen
(1) Zavod pod pogoji in na način, ki velja za javno službo, opravlja naslednje dejavnosti:
– promocija aktivnosti, povezanih z vesoljem, promocija vesoljskih tehnologij, promocija skupne evropske vesoljske politike,
– povezovanje podjetij in drugih institucij, ki delujejo na področju vesolja (univerz, institutov …),
– priprava in krepitev sposobnosti podjetij za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (v nadaljnjem besedilu: ESA) oziroma z evropskimi vesoljskimi organizacijami in tudi drugimi vesoljskimi organizacijami,
– aktivnosti, povezane z izvajanjem nalog v zvezi s članstvom Slovenije v ESA,
– iskanje priložnosti ter povezav z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju vesoljske aktivne predstavitve podjetij in njihovega programa, ki sodelujejo z ESA in drugimi vesoljskimi organizacijami,
– izobraževanje o vesolju in vesoljskih tehnologijah, izmenjava raziskovalcev, rezidenčni programi,
– razvoj rezidenčnega/raziskovalnega turizma,
– aktivnosti ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, umetnosti in razvoja družbeno kulturnih vsebin z namenom kulturalizacije vesolja in združevanja umetnosti in znanosti,
– promocija središča kot turistične atrakcije,
– izvedba in promocija novih metodologij in praks v smislu izobraževanj in prenosa kreativnosti–kot produkta za promocijo in razvoj turizma,
– izvedba dinamičnih, inovativnih in interaktivnih ogledov za posamezne segmente obiskovalcev (po starosti, po interesu, za tuje goste …),
– izvedba programov – ekskurzij za OŠ, SŠ, upokojence,
– organizacija in izvedba študijskih obiskov novinarjev in ostale zainteresirane javnosti (turistične agencije ipd.) v sodelovanju s STO,
– organizacija lokalnih, regijskih in nacionalnih dogodkov,
– organizacija medijskih dogodkov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
– info točka,
– raziskovalni turizem,
– izvajanje inovativnega turističnega produkta: igrifikacija vesolja (po vzoru Vojne zvezd),
– varstvo znanstvene, umetniške, kulturne in tehnološke dediščine,
– raziskave in razvoj na področju tehnologij in promocije aktivnosti, povezanih z vesoljem,
– raziskave in razvoj poslovnih metodologij in praks,
– manifestacija kulturnih aplikacij (razstave in dogodki),
– izobraževanje (šolski dnevi, delavnice, predavanja, seminarji),
– kulturalizacija vesolja.
(2) Razen dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja zavod tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov kot npr.:
– izdajanje in posredovanje uporabnikom zavoda razpoložljivo študijsko gradivo s področja dejavnosti zavoda,
– povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
– organizacija in izvajanje komercialnih prireditev v prostih terminih v prostorih, s katerimi zavod upravljanja,
– turistična dejavnost.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom, h kateremu sta predhodno dala soglasje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občina Vitanje.
(4) Iz dejavnosti, ki jo bo zavod izvajal kot javno službo, mora izvirati pretežni del vseh prihodkov zavoda, v nasprotnem primeru mora zavod ustanoviteljema vrniti sredstva, ki sta jih zagotovila ob ustanovitvi, za začetek dela ali ki jih bosta v naslednjih letih zagotovila na podlagi potrjenega programa dela in finančnega načrta, z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(5) Zavod mora zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje oziroma spremljanje gospodarske in negospodarske dejavnosti.
4. člen 
(1) Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
47.190
Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah
51.220
Vesoljski promet
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
56.104
Začasni gostinski obrati
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.210
Izdajanje računalniških iger
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100
Radijska dejavnost
60.200
Televizijska dejavnost
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
63.990
Drugo informiranje
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
94.999
Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
99.000
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
III. ORGANA ZAVODA 
5. člen
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
6. člen 
Svet zavoda 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
(2) Člane v svet zavoda imenujejo:
– Republika Slovenija, štiri predstavnike na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Občina Vitanje, predstavniki delavcev zavoda, predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti po enega člana.
(3) Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, predstavnike delavcev in uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o izteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
(4) Na konstitutivni seji člani sveta izmed predstavnikov, ki jih imenuje Republika Slovenija, izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(5) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor najpozneje v 30 dneh po imenovanju njegovih članov.
(6) Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda, Republika Slovenija ali župan Občine Vitanje. Če predsednik sveta ne skliče seje v 15 dneh po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda, predstavnik Republike Slovenije ali župan Občine Vitanje.
(7) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
(8) Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.
7. člen 
Naloge sveta zavoda 
Svet ima naslednje naloge:
1. v soglasju z ustanoviteljema imenuje in razrešuje direktorja,
2. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
3. spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
4. potrjuje letno poročilo,
5. predlaga ustanoviteljem revizijo poslovanja,
6. ocenjuje delo direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev, investicijskega vzdrževanja in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
8. sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
9. daje soglasje k cenikom,
10. sprejema splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali po tem aktu ne sprejema direktor,
11. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
12. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
13. predlaga ustanoviteljema spremembo in razširitev dejavnosti,
14. ugotavlja skladnost strateškega načrta in programa dela z namenom, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
15. obravnava vprašanja s področja dela zavoda,
16. daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
17. opravlja druge naloge, določene s tem aktom in drugimi predpisi.
8. člen 
Razrešitev člana sveta zavoda 
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
1. sam zahteva svojo razrešitev,
2. se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta,
3. ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno ali vestno,
4. ne zastopa interesov ustanoviteljev,
5. se ugotovi, da obstaja konflikt interesov člana sveta in zavoda,
6. pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) O razrešitvi člana odloča tisti, ki ga je imenoval in o svoji odločitvi obvesti svet.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se hkrati za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član.
9. člen 
Direktor 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
10. člen 
Naloge direktorja 
(1) Naloge direktorja so:
– organizira delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– pripravlja kadrovski načrt,
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljema in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– daje predloge o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge določene s tem aktom in drugimi predpisi.
(2) K aktom iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme, dvanajste in trinajste alineje prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje svet zavoda.
(3) Podrobneje naloge in obveznosti direktorja določi statut zavoda.
11. člen 
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati zakonito, po pravilih stroke in po običajih (skrbnost dobrega strokovnjaka).
(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu brez omejitev in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah in investicijskem vzdrževanju, katerih vrednosti so enake ali višje od 10.000 EUR brez DDV, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki so last enega izmed ustanoviteljev in jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(3) Direktor lahko prenese opravljanje posameznih nalog, določenih z zakonom in tem aktom, na posamezne delavce zavoda v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
(4) V primeru odsotnosti ali zadržanosti, lahko direktor za nadomeščanje pooblasti drugega delavca zavoda.
12. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg v zakonu določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. aktivno obvlada slovenski jezik,
3. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven),
4. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih,
5. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
6. ima organizacijske, vodstvene sposobnosti, sposobnost vodenja skupin in timskega dela.
(2) Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga svet zavoda objavi v sredstvih javnega obveščanja. Kandidat za direktorja mora ob prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, vizijo in strategijo delovanja javnega zavoda za celotno mandatno obdobje z jasno opredeljenimi cilji, združenimi v strateške načrte.
(3) V primeru da za direktorja znova kandidira ista oseba, je ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev dodatni pogoj za imenovanje pozitivno poslovanje zavoda v preteklem(ih) mandatu(ih) ter da v preteklem mandatu ni bilo nobenega od razlogov, zaradi katerih se direktor lahko razreši pred potekom mandata, za katerega je imenovan.
13. člen 
(1) Direktorja imenuje svet zavoda, k imenovanju in razrešitvi dajeta soglasje ustanovitelja.
(2) Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene svet zavoda, v imenu sveta zavoda pogodbo podpiše njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(3) Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe lahko ista oseba znova kandidira in je lahko znova imenovana za direktorja.
(4) Če se na javni razpis ne prijavi nihče oziroma ni nihče izbran, lahko svet zavoda do ponovitve razpisa in do imenovanja direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis ali delavcev zavoda vendar ne dlje kot za obdobje šestih mesecev.
14. člen 
Razrešitev direktorja 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
1. sam zahteva svojo razrešitev,
2. se ugotovi, da ne izpolnjuje (več) pogojev za imenovanje,
3. nastane kateri od razlogov, ko mu po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
4. direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
5. s svojim nevestnim, negospodarnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja razreši svet zavoda po postopku, določenem v Zakonu o zavodih.
(3) Direktorja je potrebno seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v 15 dneh o njih izjavi.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA 
15. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem aktu v povezavi s stvarnim premoženjem, imajo pomen, kot je definiran v 3. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).
(2) Občina Vitanje da zavodu za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje: objekt KSEVT, Na vasi 18, 3250 Vitanje, stoječ na zemljiških parcelah št. 264/5 in 264/12, k. o. Vitanje, z vso opremo v objektu; navedeno predstavlja javno kulturno infrastrukturo (Sklep o imenovanju nepremičnine in opreme namenjene kulturi št. 9000-002/2014-009 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/14)).
(3) Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju sveta Občine Vitanje, skladno s predpisi in po predhodni pisni seznanitvi drugega ustanovitelja.
(4) Sredstva, pridobljena z oddajo javne kulturne infrastrukture ustanovitelja v najem, se lahko namenijo samo za investicije v javno kulturno infrastrukturo.
(5) Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
(6) Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, s svojim aktom določi zavod za upravljavca stvarnega premoženja iz drugega odstavka tega člena.
(7) Prenos premičnega premoženja v upravljanje zavodu se v primeru, da sta za nakup zagotovila sredstva ustanovitelja, lahko uredi s posebno pogodbo o prenosu premičnega premoženja.
(8) Premoženje iz drugega odstavka tega člena, ki ga ima zavod v uporabi in upravljanju, ostane last Občine Vitanje.
(9) Z nepremičnim stvarnim premoženjem in premičnim premoženjem je zavod dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(10) Za uporabo in upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren lastniku premoženja.
16. člen 
Prenehanje zavoda 
(1) Če prenehajo pravni pogoji za obstoj zavoda, ki jih določa ta akt ali Zakon o zavodih, zavod preneha z likvidacijo, skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.
(2) Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelja po zakonu ali aktu o ustanovitvi nista odgovorna za obveznosti zavoda.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
17. člen
(1) Sredstva za delo javnega zavoda v letih po ustanovitvi zagotavljata ustanovitelja iz svojih proračunov v razmerju Republika Slovenija 5/6 in Občina Vitanje 1/6, podrobnosti se določijo s posebno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ustanoviteljev zavoda.
(2) Javni zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, kot npr.:
1. s prodajo blaga in storitev na trgu,
2. z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili,
3. iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Stroške upravljanja in vzdrževanja premoženja nosi zavod sam, Republika Slovenija za ta namen sredstev zavodu ne bo zagotavljala.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
18. člen
Republika Slovenija ne odgovarja za nobene obveznosti Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij št. 9000-007/2013-006 z dne 28. 11. 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13), ki so nastale pred vpisom tega akta v sodni register; za te obveznosti odgovarja Občina Vitanje.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
19. člen
(1) Presežki prihodkov nad odhodki se porabijo v skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).
(2) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanovitelja na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(2) Zavod odgovarja za zakonito in dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvajanje dejavnosti, ter za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA 
21. člen
Pravice in obveznosti ustanoviteljev 
(1) Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. ugotavljata ustreznost programa dela in finančnega načrta zavoda,
2. spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom,
3. odločata o statusnih spremembah,
4. dajeta soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
5. dajeta soglasje k statutu zavoda,
6. imenujeta člane v svet zavoda in odločata o njihovi razrešitvi pred potekom mandata,
7. opravljata druge zadeve v skladu s tem aktom in drugimi predpisi,
8. dajeta soglasje o ustreznosti programa dela in finančnega načrta zavoda.
(2) Ustanovitelja za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega akta, odgovarjata subsidiarno in omejeno glede na razmerje ustanoviteljskih deležev in višino sredstev, ki so v proračunih ustanoviteljev predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda in kot je določeno v prvem odstavku 17. člena tega akta.
(3) Za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti ustanovitelja ne odgovarjata.
22. člen 
Pravice in obveznosti zavoda 
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljema:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in finančnega načrta ter najkasneje do konca meseca februarja predložiti letno poročilo,
– vsako leto predložiti v potrditev program dela in finančni načrt za naslednje leto, izdelan skladno z izhodišči za pripravo finančnih načrtov,
– na zahtevo posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Zavod mora v okviru svojega delovanja zagotavljati najmanj štiri (4) bruto delovna mesta vsaj do konca petletnega obdobja, ki je začelo teči 30. 9. 2012 in se izteče 30. 9. 2017.
(3) Zavod mora v celotnem obdobju iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da bo objekt KSEVT iz drugega odstavka 15. člena tega akta letno obiskalo najmanj 3.000 obiskovalcev.
(4) Zavod je dolžan na zahtevo ustanoviteljev predložiti program in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
(5) Zavod je dolžan ustanovitelja obveščati o rezultatih poslovanja ter jima dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom ter na zahtevo ustanoviteljev posredovati podatke, ki so potrebni za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
23. člen
(1) Splošni akti zavoda so statut ali pravila, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
(2) Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in tem aktom.
(3) Vsi splošni akti morajo biti, preden začnejo veljati, objavljeni na oglasni deski in spletni strani zavoda, da se lahko pravni naslovljenci seznanijo z njihovo vsebino.
(4) Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi, krajši vacatio legis se lahko določi le izjemoma, kadar obstajajo utemeljeni razlogi, da morajo pravne posledice splošnega akta nastopiti prej ali takoj.
(5) Splošne akte zavoda je potrebno uskladiti s tem aktom v roku enega meseca po uveljavitvi tega akta.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen
(1) V objektu KSEVT, Na vasi 18, 3250 Vitanje, iz drugega odstavka 15. člena tega akta se smejo do 30. 9. 2017 izvajati izključno kulturne dejavnosti, povezane zlasti s kulturalizacijo vesolja, za izvajanje drugih dejavnosti se do izteka navedenega roka objekta KSEVT ne sme uporabljati.
(2) Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev, Republika Slovenija imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je dolžan pripraviti vse potrebno za začetek dela zavoda ter v prehodnem obdobju organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.
(3) V letu 2017 Republika Slovenija zavodu zagotovi 150.000,00 EUR, in sicer:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 75.000,00 EUR za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– Ministrstvo za kulturo v višini 75.000,00 EUR za izvajanje kulturnega programa zavoda do 30. 9. 2017.
(4) Sredstva iz prve alineje prejšnjega odstavka se nakažejo zavodu, pod pogojem, da je predhodno imenovan vršilec dolžnosti direktorja, v nasprotnem primeru se nakazilo zavodu ne izvrši. Sredstva iz druge alineje prejšnjega odstavka se nakažejo zavodu v skladu s posebno pogodbo o financiranju, sklenjeno med Ministrstvom za kulturo in zavodom, v kateri se določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank, način izplačila javnih sredstev in nadzor nad porabo javnih sredstev. Pogodbena sredstva se lahko porabijo zgolj za financiranje programskih materialnih stroškov.
(5) Z dnem, ko začne veljati ta akt, Republika Slovenija imenuje vršilca dolžnosti direktorja, hkrati preneha mandat vseh članov sveta zavoda.
25. člen 
Naloge vršilca dolžnosti direktorja so predvsem naslednje:
– v 15 dneh od uveljavitve tega akta predlagati vpis v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi,
– opraviti vse potrebno za imenovanje članov sveta zavoda in najpozneje v 30 dneh po imenovanju članov sveta sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda,
– v enem mesecu od uveljavitve tega akta izdelati akt o organizaciji dela in ga predložiti v soglasje svetu zavoda,
– v enem mesecu od uveljavitve tega akta izdelati akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda ter ga predložiti v soglasje svetu zavoda,
– v dveh mesecih od uveljavitve tega akta na podlagi sklepov in usmeritev sveta zavoda pripraviti enoletni program dela in finančni načrt zavoda.
26. člen 
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem aktom najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega akta.
27. člen 
Delovna razmerja 
Z dnem vpisa v sodni register zavod, ustanovljen s tem aktom, kot pravni naslednik Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij št. 9000-007/2013-006 z dne 28. 11. 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13), postane subjekt vseh pravic in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in vseh drugih pravic ter obveznosti iz delovnih razmerij.
28. člen 
Intelektualna lastnina in obstoječe vsebine 
Z dnem vpisa v sodni register zavod, ustanovljen s tem aktom, kot pravni naslednik Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij št. 9000-007/2013-006 z dne 28. 11. 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13), postane subjekt pravic intelektualne lastnine in obstoječih vsebin v objektu KSEVT ter vseh drugih pravic in obveznosti iz tega naslova.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno središče Evropskih vesoljskih tehnologij št. 9000-007/2013-006 z dne 28. 11. 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13).
30. člen 
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati začne naslednji dan po dnevu zadnje objave.
Št. 00726-25/2016
Ljubljana, dne 23. marca 2017
EVA 2016-2130-0098
Občina Vitanje
Republika Slovenija
Mirko Polutnik l.r.
Zdravko Počivalšek l.r.
Župan
Minister