Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 5442-14/2016/23 Ob-1867/17, Stran 771
Sprememba 
Na podlagi Spremenjene Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/2 za javni razpis za sofinanciranje projektov »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela«, ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 24. 3. 2017 (št. dokumenta 3032-163/2016/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/17 z dne 3. 3. 2017, se spremeni:
1. V podpoglavju »9.2 Upravičeni stroški« se doda nova g) točka, ki se glasi: »Strošek davka na dodano vrednost se uvrsti med upravičene stroške skladno s pogoji upravičenosti, določenimi v Navodilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (april, 2016)«;
2. V podpoglavju 9.3 »Neupravičeni stroški in izdatki« se v drugem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »– povračljiv davek na dodano vrednost«;
3. V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« v točki A. »Stroški plač« prvi, drugi, tretji in četrti odstavek v celoti spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter drugih stroškov v zvezi z delom zaposlenih na projektu.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom v obsegu za najmanj šest in največ sedem zaposlitev za polni delovni čas na posameznem projektu.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlena za polni delovni čas na projektu (naloge; vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s konzorcijski partnerji in sofinancerji projekta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen strošek plače vodje projekta na letni ravni lahko dosega največ 38.000 EUR.
– največ pet oseb zaposlenih v nazivu strokovni delavec/delavka na projektu (izvajanje strokovnih vsebin s področja aktivnega in zdravega staranja, izvajanje ukrepov v podprtih podjetjih, sodelovanje s ciljnimi skupinami pri izvajanju aktivnosti ipd.). Skupni upravičen strošek plače za posameznega strokovnega delavca/delavke na letni ravni lahko dosega največ 32.000 EUR.
– največ pet oseb zaposlenih v nazivu delavec/delavka na projektu (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek plače za posameznega delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 24.000 EUR.
Skupni strošek plač in drugih povračil stroškov povezanih z delom ne sme presegati 182.000,00 EUR na leto.«,
peti odstavek se črta.
4. V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« se doda nova točka »H. Davek na dodano vrednost« z naslednjim besedilom »V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbiti znesek DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada. Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV določeni v razpisni dokumentaciji.«;
5. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
6. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
7. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti