Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1856/17, Stran 831
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 23. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda – m/ž,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – zdravnik ali zobozdravnik,
– specializacija iz ene izmed medicinskih dejavnosti, ki jih opravlja zavod,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja dejavnosti zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja se bodo ugotavljala na podlagi pripravljenih programov.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in izpolnjevanje pogoja glede vodstvenih izkušenj;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor pridobitev podatkov iz prejšnje alineje po uradni dolžnosti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za razpisno komisijo – ne odpiraj« na naslov: Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor