Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. MK-21/2017 Ob-1823/17, Stran 829
Na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje in sklepa 9. redne seje Sveta zavoda z dne 21. 3. 2017 Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
– s polnim delovnim časom
– za mandatno dobo štirih let (1. 8. 2017 do 31. 7. 2021).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 24. člena Statuta, ki so naslednji:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o izobrazbi – overjena fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Rok, do katerega je potrebno oddati prijavo na razpis, je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela zavoda poslati v zaprti ovojnici z oznako »Razpisna komisija – ne odpiraj«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Razpisna komisija, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
Svet zavoda bo obravnaval samo popolne prijave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Svet zavoda Zasavske lekarne Trbovlje