Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

743. Spremembe Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017, stran 2210.

  
Številka:Su-I-4/17-4
Datum:29. 3. 2017
  
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 6. upravni seji z dne 29. 3. 2017 sprejelo
S P R E M E M B E R A Z P O R E D A   D E L A  U S T A V N E G A  S O D I Š Č A 
za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017 
I. 
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II. spremeni tako, da se ta glasi
II. 
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Dunja Jadek Pensa, predsednica,
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica, in
dr. Marijan Pavčnik, član.
Namestnica predsednice senata je dr. Etelka Korpič - Horvat.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
Marko Šorli, predsednik,
ddr. Klemen Jaklič, član, in
dr. Ernest Petrič, član.
Namestnik predsednika senata je ddr. Klemen Jaklič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednice senata je dr. Matej Accetto.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju sodnik) po naslednjem razporedu:
dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje zasedanje.
III. 
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica