Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 330-9/2017 Ob-1863/17, Stran 772
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17 in 4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja
javni razpis 
za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.
Razpisana sredstva
Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada (v nadaljnjem besedilu: ukrep) znaša do 20.000 eurov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa
Odprti
Objava in zaključek razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Cilj ukrepa
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o razpisu
INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu z drugim odstavkom 11.č člena Uredbe je predmet tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.
2.2. V skladu s tretjim odstavkom 11.č člena Uredbe se za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje pogin živali zaradi izbruha vraničnega prisada.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. V skladu s prvim odstavkom 11.d člena Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada od vključno leta 2015 dalje;
– na dan škodnega dogodka pri ukrepu iz tega javnega razpisa ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;
– vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
– vlagatelj je s strani pristojnega organa prejel zapisnik o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada.
4.6. V skladu z drugim odstavkom 11.d člena Uredbe, mora vlagatelj za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode zaradi izvedbe ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja vraničnega prisada poleg pogojev iz prejšnje točke izpolnjevati tudi pogoj, da so bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo iz četrte alineje prejšnje točke.
4.7. V skladu s tretjim odstavkom 11.d člena Uredbe, se lahko sredstva iz točke 4.5. tega javnega razpisa pridobijo za živali s kmetijskega gospodarstva, ki so poginile od vključno dneva pogina živali, za katero je bila na podlagi laboratorijske analize potrjena bolezen vranični prisad, do datuma zapisnika o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada, ki ga je prejel vlagatelj.
4.8. Da so živali kmetijskega gospodarstva poginile zaradi vraničnega prisada, se v skladu s tretjim odstavkom 11.d člena Uredbe izkaže z naslednjimi dokumenti:
– odločbo iz četrte alineje točke 4.5 tega javnega razpisa;
– odvoznimi listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
– zapisnikom pristojnega organa o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada.
4.9. V skladu s četrtim odstavkom 11.d člena Uredbe se za dokazilo o upravičenih stroških iz točke 5.4. tega javnega razpisa šteje račun, s katerim je izkazano, da so bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo iz četrte alineje točke 4.5 tega javnega razpisa, ali sklep o stroških s priloženim tovrstnim računom.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11.e člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 11.e člena Uredbe znaša finančna pomoč za pogin živali:
– 900,00 eurov na poginulo kravo,
– 950,00 eurov na poginulo telico, starejšo od dveh let,
– 1.100,00 eurov na poginulega bika, starejšega od dveh let,
– 800,00 eurov na poginulo govedo, staro od enega do dveh let,
– 480,00 eurov na poginulo govedo, staro od šest mesecev do enega leta,
– 250,00 eurov na poginulo tele, staro do šest mesecev.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11.e člena Uredbe se finančna pomoč za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja bolezni vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu lahko uveljavlja do 100 % vrednosti upravičenih stroškov iz točke 5.4. tega javnega razpisa na podlagi dokazila o plačilu teh stroškov.
5.4. Upravičeni stroški iz prejšnje točke so:
– stroški koncesionarja, ki so nastali pri izvedbi odrejenih ukrepov uničenja živalskih proizvodov, uničenja ali dezinfekcije živalskih stranskih proizvodov, čiščenja in dezinfekcije poslopij, orodij in opreme ter
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV); pri čemer so stroški DDV upravičeni le, če vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis dokaže, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, in predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.
5.5. V skladu s petim odstavkom 11.e člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih.
5.6. Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka pri ukrepu iz tega javnega razpisa, se v letu 2017 iz razpoložljivih sredstev za ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, zagotovijo sredstva v višini 20.000 eurov.
5.7. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.9. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.5. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.6. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.7. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje lahko kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.8. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, se, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017.«
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k razjasnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem razpisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano