Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1836/17, Stran 830
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, v skladu z 48., 53. in 53.a členom ZOFVI, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Osnovne šole Benedikt 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) kandidati oddajo po pošti ali z osebno vročitvijo, v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo pisno pozvani na predstavitev.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt