Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

756. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016, stran 2244.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je občinski svet na 12. redni seji dne 16. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2016.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016 – splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Občine Bled: http://obcina.bled.si.
Št. 034-1/2017-13
Bled, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
KONTO
OPIS (I. SPLOŠNI DEL)
Realizacija: 2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.810.442
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.296.647
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.912.190
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.126.742
7000
Dohodnina
4.126.742
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.699.061
7030
Davki na nepremičnine
1.344.518
7031
Davki na premičnine
1.438
7032
Davki na dediščine in darila
81.291
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
271.814
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.065.302
7044
Davki na posebne storitve
3.941
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.061.360
706
DRUGI DAVKI
21.085
7060
Drugi davki
21.085
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.384.457
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
695.490
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
98
7102
Prihodki od obresti
496
7103
Prihodki od premoženja
694.897
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
132.697
7111
Upravne takse in pristojbine
132.697
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
261.243
7120
Globe in druge denarne kazni
261.243
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
501.187
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
501.187
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.793.840
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.793.840
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
843.964
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
419.553
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
418.143
7202
Prihodki od prodaje opreme
410
7203
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
1.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
424.410
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
127.577
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
296.833
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
669.832
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
637.299
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
381.584
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
255.715
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
32.532
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
32.532
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.731.174
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.388.769
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
722.547
4000
Plače in dodatki
587.189
4001
Regres za letni dopust
19.200
4002
Povračila in nadomestila
54.153
4003
Sredstva za delovno uspešnost
19.864
4004
Sredstva za nadurno delo
29.413
4009
Drugi izdatki zaposlenim
12.728
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
103.510
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
55.589
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
45.227
4012
Prispevek za zaposlovanje
509
4013
Prispevek za starševsko varstvo
637
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
1.547
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.462.559
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
292.368
4021
Posebni material in storitve
62.553
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
152.342
4023
Prevozni stroški in storitve
167.256
4024
Izdatki za službena potovanja
13.080
4025
Tekoče vzdrževanje
2.355.567
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
103.338
4027
Kazni in odškodnine
0
4029
Drugi operativni odhodki
316.056
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
27.565
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
27.565
409
REZERVE
72.589
4090
Splošna proračunska rezervacija
0
4091
Proračunska rezerva
70.000
4093
Sredstva za posebne namene
2.589
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.821.883
410
SUBVENCIJE
29.626
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
29.626
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.212.347
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.506
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
9.587
4119
Drugi transferi posameznikom
1.186.254
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
365.617
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
365.617
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.214.293
4130
Tekoči transferi občinam
307
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
59.453
4132
Tekoči transferi v javne sklade
0
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.134.783
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
19.749
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.378.913
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.378.913
4200
Nakup zgradb in prostorov
164.043
4201
Nakup prevoznih sredstev
3.394
4202
Nakup opreme
31.487
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
33.290
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.173.957
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.983.399
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
648.106
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
341.235
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
141.609
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
117.146
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
117.146
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
24.463
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
24.463
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
79.269
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
578
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
578
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
578
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
578
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
85.997
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
85.997
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
85.997
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
291.972
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
291.972
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
291.972
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–126.128
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–205.975
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = – III.
–79.269
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2016)
126.128
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA