Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 330-07/2017 Ob-1850/17, Stran 825
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 98/15) ter Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) objavlja Občina Cankova
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto 2017 
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Cankova na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova je uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine Cankova, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 98/15).
II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev
Upravičenci do pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavni v gozdarskem sektorju; so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju Občine Cankova, ter imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cankova.
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, katera imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cankova ter imajo sedež na območju Občine Cankova.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Cankova za leto 2017 na proračunski postavki 401105 in kontu 410217 »Kompleksne subvencije v kmetijstvu«.
Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 28.000,00 EUR in je predviden za naslednje namene:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, skupaj: 7.000,00 EUR.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, skupaj: 200,00 EUR.
3. Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč, skupaj: 200,00 EUR.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, skupaj: 11.880,00 EUR.
5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, skupaj: 1.220,00 EUR.
6. Podpora ohranjanju oziroma povečanju rodovitnosti tal, skupaj: 7.500,00 EUR.
IV. Vrste ukrepov, za katere se dajejo pomoči, cilji ukrepov, upravičeni stroški, upravičenci do pomoči pri posameznih ukrepih, pogoji za pridobitev pomoči ter intezivnost pomoči
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo (mreže, stebri v sadovnjakih, ob rastlinjakih …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči:
– so kmetijska gospodarstva (mikro podjetja), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in naložbo izvajajo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča vključena v zaokrožitev na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne svetovalne službe;
– predračun oziroma ocena upravičenih stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov in za zavarovanje živali.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložena veljavna zavarovalna polica za zavarovanje kmetijskih posevkov oziroma živali, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– za zavarovanje posevkov je pomoč 25 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov nacionalnega sofinanciranja.
– za zavarovanje živali je pomoč 25 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov nacionalnega sofinanciranja.
Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Občine Cankova,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 3.000 EUR.
UKREP 5: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi točki 6. člena pravilnika in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške:
– nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčevega gnojila ipd.).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 700 EUR.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep, predračun o nakupu
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal.
V. Obveznosti prejemnika sredstev in občine
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 16. člena tega pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske izjeme oziroma po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme ali de minimis pomoči).
Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen ukrep, se upoštevajo tudi še preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan. Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.
VII. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem listu RS do 26. 5. 2017.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Cankova: www.cankova.si. Vloga se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de minimis« neposredno v sprejemni pisarni Občine Cankova ali pa se pošlje na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 26. 5. 2017, oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 26. 5. 2017. Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja. Vsa dokazila o plačilu in računi morajo biti oddani do 31. 10. 2017.
VIII. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 26. 5. 2017 se kot prepozne zavržejo.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti