Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

757. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn, stran 2247.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15), 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 20. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Šporn.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-E; Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je del območje, ki je predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.
Investitor Šporn Oto, Parižlje 27, 3314 Braslovče je na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) podal pobudo za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov.
Na podlagi pobude investitorja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100344894, s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15), izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ-E za začetek postopka priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
S sprejemom OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov bo podana osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb za potrebe kmetijske dejavnosti s potrebno ureditvijo manipulacijskih površin ter komunalno in prometno infrastrukturno ureditev obravnavanega območja.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov na zemljiščih parc. št. 579/5, 580/1 in 579/7 – del vse k.o. Spodnje Gorče v skupni velikosti cca 4.500 m2. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelam glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojne potrebe kmetije in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora investitor zagotoviti.
Skladno s 3.ea členom ZKZ-E mora biti za načrtovanje kmetijskih objektov k osnutku OPPN priložen elaborat, iz katerega je razvidno, da se kmetijski objekti najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12), in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1)
Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine 
marec 2017
(2)
Izdelava osnutka OPPN 
7 dni
(2)
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO) 
30 dni
(3)
Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
30 dni
(4)
Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
10 dni
(5) 
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave
30 dni
(6)
Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali 
7 dni
(7)
Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve / priprava predloga OPPN
7 dni/ po prejemu stališč
(8) 
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN
30 dni
(9) 
Priprava usklajenega OPPN
7 dni
(10) 
Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-1/2017-3
Braslovče, dne 20. marca 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.