Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 5442-155/2016 Ob-1868/17, Stran 781
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, in 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017/DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0, z dne 4. 7. 2016 ter sprememba z dne 29. 7. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Operativni program), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, in 3/13 in 81/16), Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-16/2017/6 z dne 28. 3. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, so upravičenci tretjega specifičnega cilja prednostne naložbe med drugim lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi. Na podlagi Zakona o visokem šolstvu so visokošolski zavodi univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.
Iz Analize področja za izvedbo predmetnega javnega razpisa, poglavje Identifikacija potreb, izhaja, kateri visokošolski zavodi so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe. Med v prejšnjem odstavku navedenimi upravičenci po Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, so pedagoške študijske programe v študijskem letu 2015/2016 izvajale le univerze, in sicer: Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: visokošolski zavodi). Samostojni visokošolski zavodi v študijskem letu 2015/2016 niso izvajalci pedagoških študijskih programov in zato niso predvideni kot prijavitelji. V nadaljevanju se zato kot potencialni prijavitelj navaja visokošolski zavod, s čimer je mišljena univerza.
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS). Za lokacijo izvajanja aktivnosti se upošteva sedež visokošolskega zavoda. Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe.1
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) v učnem procesu.
Namen javnega razpisa je na visokošolskih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe, zagotoviti, da bodo diplomanti (bodoči učitelji) imeli osnovna znanja o didaktični uporabi IKT ter znali prepoznati možnosti, ki jo nudi uporaba IKT tudi za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov.
Cilj javnega razpisa je skladen s prednostno osjo 10, prednostno naložbo 10.1, specifičnim ciljem 10.1.3 Operativnega programa,2 katere cilj je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij na vseh ravneh izobraževalnega sistema z uvajanjem metod in pedagoških praks, ki vključujejo nove tehnologije (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja kot so skupinsko, družbeno učenje, temelječe na mrežnem pristopu in horizontalnih aktivnostih) za zagotavljanje dviga splošnih (npr. bralna pismenost in IKT veščine) in poklicnih kompetenc študentov pedagoških študijskih programov (bodočih učiteljev), tako da se jih bo usposobilo za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri poučevanju na osnovnih in srednjih šolah.
Ciljna skupina javnega razpisa so visokošolski zavodi, učitelji in strokovni sodelavci.
2.1. Aktivnosti
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta, prijavljenega na javni razpis:
1. Priprava analize o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT. Pri tem je potrebno smiselno upoštevati in nadgrajevati dosedanjo prakso in rezultate projektov s področja digitalnih kompetenc učiteljev in uporabe IKT v Sloveniji in tujini ter opredeliti obliko in način poučevanja oziroma posredovanja teh znanj študentom. Pri pripravi analize morajo sodelovati oziroma biti konzultirane vse članice univerze, ki pri prijavitelju sodelujejo pri izvajanju pedagoških študijskih programov.
2. Izvedba pilotnega projekta s skupino študentov:
a) oblikovanje skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev z različnih področij izobraževanja učiteljev in visokošolskih zavodov, ki pri prijavitelju poučujejo na pedagoških študijskih programih:
– praviloma oblikovanje skupin visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki bodo s skupino študentov izvajali predavanja in vaje z novimi pristopi oziroma druge dejavnosti (možni so tudi novi pilotni predmeti, dejavnosti, poletne šole itd.).
b) prilagajanje načinov in pristopov izvedbe predavanj in vaj:
– usposabljanje članov skupine (seminarji, delavnice, medsebojne hospitacije v živo in na daljavo);
– konkretno načrtovanje (pri katerih predavanjih in vajah se bo vključevalo razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev);
c) pilotna izvedba poučevanja študentov. Pričakuje se pilotna izvedba pri več skupinah študentov, pri čemer se v eni skupini pričakuje udeležba najmanj 10 študentov.
3. Evalvacija izvedbe projekta (vsebinsko, finančno, časovno).
4. Oblikovanje strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT – to je veščin in znanj, ki jih mora pridobiti študent (bodoči učitelj) med študijem glede uporabe IKT v učnem procesu (npr. didaktičnih multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, organizacije predavanj, vaj, pouka, podpore visokošolskim učiteljem in sodelavcem ipd.). Oblikovane strokovne podlage morajo obravnavati vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja prijavitelj.
5. Priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, ki jo mora šola imeti zagotovljeno za didaktično uporabo IKT v učnem procesu. Pri tem je potrebno smiselno upoštevati Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2016 in 2017.3
6. Širjenje in promocija rezultatov projekta na visokošolskih zavodih, ki izvajajo projekt in širše. Sodelovanje pri organizaciji zaključne konference vseh izbranih prijaviteljev z namenom predstavitve rezultatov projektov.
7. Vodenje in koordiniranje projekta (največ v obsegu ene osebe za polni delovni čas).
2.2. Programsko specifični kazalniki
Skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema se v okviru kazalnika učinka spremlja število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte iz KRZS in KRVS. V javnem razpisu se predvideva vključitev vsaj enega visokošolskega zavoda iz KRVS in dveh visokošolskih zavodov iz KRZS.
ID
Kazalnik učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.12
Število visokošolskih zavodov vključenih v projekte
Vzhod
1
10.12
Število visokošolskih zavodov vključenih v projekte
Zahod
2
Skupaj
3
2.3. Specifični kazalniki učinka na nivoju operacije
1. število visokošolskih učiteljev, ki aktivno sodelujejo pri izvedbi projekta
1.1. od tega število visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih
2. število visokošolskih učiteljev, seznanjenih z rezultati projekta
2.1. od tega število visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih
3. število strokovnih delavcev,4 ki bodo seznanjeni z rezultati projekta
4. število študentov 1. stopnje, vključenih v pilotno izvedbo projekta
5. število študentov 2. stopnje, vključenih v pilotno izvedbo projekta
6. Oblikovana strokovna podlaga za didaktično uporabo IKT
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, s katerimi izkazujejo njihovo izpolnjevanje:
Pogoji
Dokazila
1
Je visokošolski zavod, ki se vodi v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in ki je v študijskem letu 2015/2016 izvajal pedagoške študijske programe, vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) (ustreznost ter sposobnost upravičencev).
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno 
v informacijskem sistemu eVŠ.
2
Niso sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev državnega proračuna.
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec) ter preverjanje s strani Ministrstva.5
3
Niso prejeli drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec) ter preverjanje s strani Ministrstva.6
4
Imajo na dan oddaje vloge poravnane vse davke in prispevke.
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec) 
in Potrdilo FURS-a7
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
4.1 Izločitvena merila
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju; razpisna komisija) v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe ter predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Prav tako mora projekt izkazovati realno izvedljivost projekta ter ustreznost ciljnih skupin oziroma ključnih deležnikov. Če izločitvenim merilom ni zadoščeno v celoti, se vloga prijavitelja zavrne.
4
Skladnost vsebinske zasnove projekta s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa (točka B.1 prijavnega obrazca)
☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)
Skladnost projekta s cilji prednostne osi in prednostne naložbe (točka B.1 prijavnega obrazca)
☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)
Izkazovanje realne izvedljivosti projekta v obdobju, za katerega velja podpora (točka 4.a prijavnega obrazca)
☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (ključnih deležnikov) (točka B.2 prijavnega obrazca)
☐ DA ☐ NE
(izločitveno merilo)
4.2 Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa in bodo pozitivno ocenjene po vseh izločitvenih merilih iz točke 4.1 javnega razpisa, bo razpisna komisija ocenila po naslednjih merilih:
Zap. št.
Merilo
Opis
Točke
1.
Analiza o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT 
Predlog projekta, ki vključuje načrt priprave analize o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT, je ustrezen (izhaja iz Analize področja za izvedbo javnega razpisa za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih, priloga 10 razpisne dokumentacije).
0–20
2.
Kakovost predloga izvedbe pilotnega projekta s skupino študentov
Predlog projekta vključuje aktivnosti za uspešno izvedbo pilotnega projekta.
0–30
3.
Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks ali vpetost v mednarodno okolje in mednarodno primerljivost 
Predlog projekta vključuje dogodke, na katerih bodo predstavljena spoznanja in rezultati tega projekta predstavnikom ciljnih skupin (ključnih deležnikov) in širši javnosti.
0–10
4.
Kakovost predlogov in utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
Projekt ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi.
0–15
5.
Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov projekta
Projekt prispeva k trajni vpetosti poučevanja z uporabo IKT v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti na ravni prijavitelja tudi po izteku projekta.
0–10
SKUPAJ
0–85
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 85 točk. Skupno število točk posamezne vloge pomeni vsoto točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj petdeset točk, pri čemer mora biti vsako merilo iz točke 4 javnega razpisa ocenjeno z več kot nič točkami. Ocenjevalni postopek je podrobneje opredeljen v 8. točki Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.300.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 650.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 214.500,00 EUR, od tega: 
– 171.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 42.900,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 435.500,00 EUR, od tega: 
– 348.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 87.100,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 650.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 214.500,00 EUR, od tega: 
– 171.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 42.900,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 435.500,00 EUR, od tega: 
– 348.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 87.100,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno s podatki glede števila oziroma razmerja med vsemi visokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji.
– KRZS – 67 %
– KRVS – 33 %.
Od skupne višine razpoložljivih sredstev 1.300.000,00 EUR se bo z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sredstva razdelilo izbranim prijaviteljem na podlagi zgoraj navedene delitve na KRVS in KRZS v razmerju 33:67. Znotraj regije KRZS se sredstva med visokošolske zavode razdelijo ob upoštevanju števila študentov, vpisanih v redni študij na pedagoških študijskih programih v študijskem letu 2015/2016 (število študentov je razvidno iz tabele 1 Analize področja za izvedbo javnega razpisa za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih, Priloga 10 razpisne dokumentacije).
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja posamezne pozitivno ocenjene vloge višja, kot je najvišji možni znesek sredstev za potencialnega prijavitelja po tem javnem razpisu, bo ministrstvo prijavitelju ponudilo sredstva v vrednosti najvišjega možnega zneska po tem javnem razpisu.
Prijavitelj, ki bo sprejel ponudbo, se zaveže, da bodo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedene v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne bo sprejel, se šteje, da odstopa od vloge. Sredstva v tem primeru ostanejo nerazdeljena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno dne 30. 9. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«
2. Prijavni obrazec
3. Navodila za pripravo vloge na javni razpis
4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
5. Izračun urne postavke za stroške osebja
6. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov plač
7. Obračun pavšalnega financiranja na operaciji
8. Opremljenost vloge
9. Ocenjevalni postopek
10. Analiza področja za izvedbo javnega razpisa za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih
11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ)
13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila OU)
14. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– 2. Prijavni obrazec
– 4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
– 5. Izračun urne postavke za stroške osebja.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih vsebinsko ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
a. Stroški za osebje:
– Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za izvajanje projekta
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po podjemni pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključno stroški dela)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi, v okviru katere so upravičeni izključno stroški dela)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo preko študentskega servisa)
b. Pavšalno financiranje v višini 40 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje
Dokazila, ki jih mora upravičenec izstaviti za uveljavitev upravičenih stroškov:
1. Stroški za osebje
– Obračun stroškov na enoto – urna postavka stroškov plač (priloga 6 razpisne dokumentacije)
– Pogodba o zaposlitvi oziroma ustrezna pravna podlaga, na podlagi katere je zaposleni prerazporejen na projekt (priloži se ob prvem zahtevku za izplačilo)
– Mesečna časovnica (Priloga 3 Navodil MIZŠ)
2. Pavšalno financiranje v višini 40 %
– Obračun pavšalnega financiranja na operaciji (priloga 7 razpisne dokumentacije)
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi in delo preko študentskega servisa) se dokazujejo skladno z Navodili MIZŠ in Navodili OU.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje in koordiniranje projekta ter za izvajanje aktivnosti: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov ter Navodili OU naj prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, določi urno postavko stroška za osebje za administrativno vodenje projekta in za izvajanje aktivnosti. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Obrazcu 5. »Izračun urne postavke za stroške osebja«, ki je priloga k prijavnemu obrazcu, je potrebno priložiti tudi plačne liste za osebe, navedene na seznamu za izračun urne postavke, in sicer za vsak navedeni mesec.
Pri uveljavljanju stroškov za osebje so upravičene le efektivne ure dela.
Osnova za izračun pavšalnega financiranja so stroški osebja, izračunani na podlagi urne postavke, ter izključno stroški dela iz okvira stroškov storitev zunanjih izvajalcev – delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi in delo preko študentskega servisa v okviru stroškov izvajanja.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 5. 2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 11. 5. 2017 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 113) in bo javno.
Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 8. točki Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v času poslovnih ur. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov simona.tomazic@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport