Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1816/17, Stran 829
Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta šole z dne 9. 3. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ce. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«. Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis (na Europass obrazcu). Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje.
Kandidati/-ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor